2014-03-22 14:08:23

 

پادشاى مه‌مڵه‌كه‌تێگ فه‌رمان دا جاڕچى ك جاڕ بكیشى : هه‌ركه‌سى بتویه‌نى درووێگ بیه‌ید ك بیلید پادشا بویشێده‌ پى "ئه‌یه‌ درووه‌"، نیمه‌ى مه‌مڵه‌كه‌ته‌گه‌ى وه‌خشێده‌ پى.

رووژێگ له‌ رووژان شوانێگ هات و وت: باوگم چووێگ دریژ وه‌ده‌سیه‌و بوى هه‌روه‌ختى وه‌ره‌و ئاسمان دڕیا بكردیاد وه‌پى هه‌ساره‌گان جیواز كردیاد.

پادشایش وت : وه‌ ڕاسى یه‌ كارێگ ئه‌ڵاجه‌ویه‌، وه‌لى ڕوى ده‌ید و ڕى دێرێد، چوینكه‌ باپیر خوه‌م قلیانێگ داشت وه‌ختى بتواستیاد داگیرسنێده‌وه‌ى وه‌ره‌و ئاسمان دڕیه‌و كردیاد له‌ خوه‌ر داگیرسانیاده‌ى... وه‌ى جووره‌ شوانه‌گه‌یش وه‌ناهمى كله‌و كرد.

ئى ڕووژتره‌ك دره‌نگ وه‌ختێگ جنگدویر (خه‌یات)ێگ هات و وت: پادشام بووه‌خشه‌م ئه‌را ئه‌وه‌گ دره‌نگ هاتمه‌، چوینكه‌ ئمڕوو فره‌ سه‌رقاڵ ومه‌شغووڵ بویم، چوینكه‌ وه‌ك جه‌نابد خه‌وه‌ر داشتێد ك دویه‌كه‌ وا و واران و هه‌وره‌تریشقه‌ لایگ له‌ ئاسمان دڕێ و منیش هه‌ر له‌ شه‌وه‌كیه‌و خه‌رێكم دویرنمه‌وه‌ى.

پادشایش وته‌ پى: ئافه‌رین كوڕم كار خاسێگ كردیده‌، وه‌لى یه‌ك حه‌یف تو ئه‌و شه‌قه‌ خاس نه‌دویرانیده‌سه‌و .. ئه‌وه‌ نیه‌ پرزه‌پرز واران وارێد... وه‌ى جووره‌ خه‌یاته‌گه‌یش وه‌ناهمى چویه‌و دویاوه‌ و هویچ وه‌گیرى نه‌كه‌فت.

ئى ڕووژتره‌ك پیاوێگ هات وسه‌وه‌ته‌ى گه‌ورایگ وه‌بان شانیه‌و بوى .. تا ڕه‌سیه‌ جى، پادشا وته‌پى تا بزام مه‌ته‌ڵ تو چه‌س؟ ئه‌رامان باس بكه‌ ئى سه‌وه‌ته‌ى گه‌ورا چه‌س؟

پیاوه‌گه‌یش وت: ئه‌را ئه‌وه‌ هاتمه‌ ك سه‌وه‌ته‌ێگ ئاڵتوین (تڵا) لاد دێرم ئیسه‌یشه‌ بایه‌ته‌ بیه‌یده‌وه‌ى.

پادشایش وت : مه‌گه‌ر من پڕ سه‌وه‌ته‌ێگ ئاڵتوین قه‌رزار تونم؟!

پیاوه‌گه‌یش وت : به‌ڵى

پادشایش وت : نه‌ ئى قسه‌ درووه‌.

پیاوه‌گه‌ كرده‌ جوواو : ئه‌گه‌ر وه‌ى جووره‌سه‌، قه‌وڵه‌گه‌ى خوه‌د باره‌ جى و نیمه‌ى مه‌مڵه‌كه‌ته‌گه‌د بیه‌ پیم!.

پادشایش له‌ هه‌یوه‌تا زوى زوى وت : نه‌ نه‌ كوڕم ڕاس ئویشێد؛ ئیسه‌ كه‌فته‌و هویرم.

پیاوه‌گه‌یش زانست خودا له‌لى ڕووژه‌و كرد و زوى زوى وت : مادام ڕاس ئویشم به‌و پڕ ئى سه‌وه‌ته‌ ئاڵتوین بیه‌ پیم!!.

ماجد سوره‌میرى

YesIraq
}