2019-06-24 22:15:59

مستەفا بەیگی "رودوس فەیلی"

چشتێ جوورِ گوله تا هەسە دە گیانت خۆ هە ئەڵقرچنێگ و هە دچوو، وەختێگیش دەرهاوردیتە ئمجاسە ک شوونِە چووڵەگەی پیرت دەرارێ.

چمان چشتێ دە گیانت بڕیاگە، چشتێ دە ژیانت کەمە، جارجارێ شوونێ جوور چاڵانیێ دەم‌ئەو کردگە و پڕ نیەوێ، تاکمە جارێگیش چمان درگێ، ئاسنێ، چیێ وەیجوورە ها دە شوونەگەی و هە زوور کەی بچووگە نامتر، دە دریژایێ دە نامنی دو بێ‌نهایەت، سەرێ دە جیێ کِ خوەر هەڵایگ دبێ چکێ دە لەشت و بنێ دە جیێ کِ خوەر ئاوا بوێ هە زوور دیارێگ و زوور دیارێ.

وەی دە وەریێ کِ ئەولاگەی نادیارییە.

فرە دەی چشتەیلە وەیجوورەن یەکێ لەی خوەت، خوەت وەختێ هەسەت گنێ سلودقیت و وەختێ نیەسەت خەم و پەژارەی دۊریەگەت مازگ چەمنە، چمان

دروو نییە کِ وتنە "ژن ژانە، هیچ ژیانێ وە بێ‌ژان نەمینێ" تو کِ نەوێگەت مِ چوو زانم ئی رەنگوڕاز خوەی ئاڵڕازاننە چەسە؟ گزگ داین ماڵ چۊنە؟ کوڕەگە، ها ویرت چەنێ پنجڵ و دڵ‌ئەڵشێون دبۊ وەختێ تو دچگیتە شوون کار و دو سێ شەو بان ئەڵ بان نەبۊەت، یان دۊەتەگە، وەی ڕوو وەی ڕوو ئەو رێوار هیچ وجاخ کوور لەی نیاێگ، کوڕ خوازێ لە خاو ئەڵەسنێگەی، جوور پشی چنگڕ خەێگە خوداییشە، دەڵ زایە دیتە دە نام دە یەک بڕشِ چیلگانیێگ، هەپ هەپ هەپ

ماڵ بێ ژن، پیاگ دە پیاگەتی خەێ وە خودا .

ئاخ! چەنێ تاسەت کردمە، هناسەگەم! تاسەی هاتن و چگن هناسەیلەت دە بان سینگم وەختێ جوور کورپەیێگ گوم‌ئەو دبۊت دە نامێ، دەس بۊچگ تو دە نام دەسم، وەختێ دشاریاوە، یا چەمت وەختێ ک دە نام چەمانم ئاواوە دبۊ

تف دەو نامێیە، ئی کار و بارە، خودا ببڕێگەی ئی قەپ نانەیشە ئەگەر نەبۊا لاوەکەمێ وە ورسگی سەر ئەو دنایمن و فێر ساعەت خوەمان دکردیمن

نان ماشینی،  ئدارە، ماڵ

نان ماشینی، ئدارە، ماڵ

چەنێ وە  بێ‌خوەت ئی دە دەور خوەی خڕ هاوردنە سەختە، سەرم هاتگەسە خڕ ، دە نامەین خوەم و زاڕووەیلە و کار و ماڵ و نان و بێ‌خوەتی دروو نییە کِ دڤتن کار دەر کردن کەڵگای گۆنی خوازێگ و پیاگێ وە کار

ئی کار و  بارەیلە وەی ژنانووگەیلە نەهاتنە وە خودا

گۊ خواردگە هەر کەسێ کِ بیشێ لفکار خاس نییە، ئەگەر دە کار لف خاس بۊاتاگ خودا لفێ ئەڕا خوەی دگرت

کەسێ چوو زانێ؟ ولم کە کورە! ولمان بکە، دۊەتِ پیاگِ خوو!  کێ دە لای خودا هاتگە، هادەێ ئەویش دڵێ تەنگ‌ ئەو بوێ جارجارێ دە تەنیاییەیلە خوەی دە ژێر ئی هەمگە کارە ، ئی هەمگە جەهانە ک رشانگە دە مل ِ خوەی، جوور خوەم ک زایمە دە ژێر ئی هەمگەی بێ‌خوەتییە

دە ژێر ئی هەمگەی کارە

ئی هەمگەی بێگارییه کِ خوەم کیشم لە خوەم

ژن وە بێ‌پیاگ، ژانە، گنێ ژانە

راس دڤت نەنِگم، نۊر دە قەورێ بوارێ، هەمیشە دڤت: ژن هە ژنە و پیاگ هە پیاگ .

ئاخ . . . نیەسەت، نیەسەت خۆ ، لامەزاو، نیەسەت تا بوینی کِ نەبۊِنت هە ئەوقەرە ک ئەڕا تو ئاسانە، سەد چەنە ئەوە ئەڕا مِ دڵتەزنە و سەخت، ئاوان، چاوان، خەمان، خەزاڵ، جوانمێر، ژیان، ژان، ژیار، دڵنیا، ویریا، ئاگرین، بەرزین، . . . ، چوو زانم وە خودا،

وە خودا نامِ خوەمیش دە ویرم بردگە ئی ژیانە کِ ئاوارە دە بان سەرم و هاوارێگە دە نام سینگم

ها! چەتە؟ هەم، ئاسمانِ کەو! چەتە؟ یە، هەم ماقت ئەڵەم بردگە، دە خوەم چەپی چەواشەتر، هیرد‌ئەو بۊتە ئەڵەم

خوەیه؟ خوەی نییە؟

خوەیە؟ خوەی نییە؟

خوتە خوتت، خونەت دە بن بن بن ئاوێنه دبینم،

نەدەیتە ژێر و بانێ، دی

یەسەتە

وەر ئەو خوەم

ئەڕا خوەت،

یا ئەڕا خوەم،

نیەزانم وە خودا، ولم بکە، دی تاپوو خێیاڵات شیش واشم،

نام خوەم دە ویرمئەو چگە، وە خودا، ژن و پیاگیمیش دی دیار نییە، باوڕ بکە ئەڕا خوەمیش دی دیاری نییە، نە زانم کێیم؟ نە کێ نییم؟

وە بێ‌خوەت

ئی وڕاوە کوشێگەم، دەمئاخرێ

ئی شوون چووڵ خوەتە

چەنێ ژانم کەێ،

هێمان