2015-05-10 15:40:13

له  و‌ت و وێژ ڕووژانه‌مان وه‌ل یه‌کا فره له‌ی چه‌وچه‌یلهدوينیمن.  یه‌کێگ له‌ی چه‌وچه‌یله‌ توام شیه‌و بکه‌م ک له کوواتیه‌ێد:که‌ێوانووێگ له ته‌نیا ماڵێگ له دوير شار ژیا. که‌ێوانوو کوڕێگ ووه‌ويێگ داشت ناو وه‌ويه‌گه‌ێ "یاسمن" بوی وه‌لێ وه پێوتيان "یاسی". که‌ێوانووه‌گه‌ فره کار کرد له شه‌وه‌کی تا ئێواره ئه‌و زه‌وىنه‌نیشت. له‌ ئقباڵ گه‌ن که‌ێوانووه‌گه‌ وه‌ويه‌گه‌ێ فره چڵێس بوى و هرچێ ماس ودوو و روين داشت وه دزیه‌و  چنگێ کرده‌پێا، جوورێگ بوى ک وه‌ختێگ تواستن وهده‌ور یه‌که‌و نان بخوه‌ن که‌ێوانوو دی نيمه‌ێگ له ماسه‌گه‌ خوریاس.

که‌ێوانوو وه‌ل خوه‌ێا فکر کرد و و‌ت: هاتێ کوڕه‌م ماسه‌گه‌ خواردويد!! جارێگتر و‌ت: نه کوڕه‌م چڵێس نیيه، یه شوون یاسیه، م خوو زانم ئه‌و فره نه‌وسنه‌. هه‌ر کارێگ کرد بتويه‌نێد مچ یاسی بگرێد نه‌تويه‌‌نست. یه‌ێ رووژ کاسهماسه‌گه‌ له ده‌س یاسی برد له ناو ئه‌نباره‌گه‌ێان هشار کرد تا دینه‌خوریه‌ێد.که‌ێوانوو خوه‌ێ دزیه‌و و چی ماسه‌گه‌ بشارێده‌و. کاسه‌ماسه‌گه‌ نایه‌ێ بان تاقچه‌ێ ناو ئه‌نباره‌گه‌ تا دی ده‌س وه‌ويه‌گه‌ێ وه پێنه‌ڕه‌سێد له دویاێ ئه‌وه قه‌ێر فره‌ێگ ئارد پشانه بن ئه‌نباره‌گه‌وا تاشوون پاێ بکه‌فێد. که‌ێوانوو هاته‌و دیشت و چی وه ژیان ڕووژانه‌ێ خوه‌ێڕه‌سی.

یاسی له شون که‌ێوانوو چی زانستن چشتێگ برد هشار کرد ڕه‌سیه ده‌ره‌گه‌و دیبن ئه‌نباره‌گه‌ له وه‌یشت ئارد وه ده‌ره‌و نیه‌، چه‌نه‌ سوو ده‌رزێگ له زه‌وی دیار نیه چه‌وێگ گل دا دی کاسه‌ ماسه‌گه‌ ها بان تاقه‌گه‌وه‌، یاسی وه‌لخوه‌ێا وت: چوی بچم له ماسه‌گه‌ بخوه‌م؟! ده‌سمیش وه پێ نیه‌ڕه‌سێد.. فرهبه‌رزه!!‌ ئه‌گه‌ریش بچم شوون پام بکه‌فێد زانێد م ماسه‌گه‌ خواردمه. که‌ێوانووه‌گه‌ خه‌رێگ داشت.. یاسی چی هاورده‌ێ و چيه‌و  کووڵێ. هه‌ وه‌وجووره چیه‌و ناو و چنگ کرده ماسه‌گه‌ێا و تێر له‌لێ خوارد و ده‌رچی. شه‌وا گهات که‌ێوانوو هاته‌وسه‌ر ماسه‌گه‌ بزانێد چه وه سه‌رێ هاتێه. دی شوون سمخه‌ره‌گه‌ که‌فتێه.‌ چیه‌و سه‌ر کاسه ماسه‌گه ‌دی شوون چنگ ئاێه‌مێگه ک لهماسه‌گه‌ خواردێه‌ ، که‌ێوانوو له‌ی کاره سه‌رێ سڕ مه‌ن .

وه هه‌ڵه‌پڵه‌ کاسه‌گه‌ هاورد ئه‌ڕا لاێ کوڕه‌گه‌ێ و وه‌ويه‌گه‌ێ و و‌ت:

 ”سه‌رم سڕ مه‌نێه‌ له‌ی کاسه‌و ماسه

سم سم خه‌ره‌و چنگ چنگ یاسه”  

شه‌هرامئه‌کبه‌ری

YesIraq
}