2012-11-26 10:33:15

دە زەمانەیلێ فرە قەدیم دو كەس كە هەردگیان نەچیرەوەن بین دە ئابادیێ دژیان ، یەكێ دەیان " پاشە " نامێ بی و ئووەكەیش " كاوە " . كاوە كوڕە شیرینەی باڵابەرزێ خوەش خوڵكێ ئەڵیەك كەفتگێ بی ، چنە كە كەس پڕێ چیەم تەماشای نیەكرد . پاشە دە كاوە كوڵتر بی و سەر و قەبووزێ رەنگین نەوی و ئایمێ دەم تیەڵێ بی .كاوە و پاشە وەردێ یەك دووس بین و هەمیشە وە یەكەو دچگنە نەچیر و هەرچگ دكوشتن دە بەینێ خوەیان بەشێ دكردن.

دە نامێ ئابادی دویەتی بی وە نامێ " گوڵباخ " كە دە رەنگینی و شرینی هیچ وە جی نەیشتی و وەختێ شوی كردنێ هاتی ، فرە كەس خوازمەنی كەرێ بین ئەمان گوڵباخ دل وە كەس نای . دویەت دڵێ دە لای كاوە بی و چیەمەڕێ رۆژێ بی تا كاوە بایگە خوازمەنیێ ، كاوەیش فرە خاترێ گوڵباخ دخواس و زەمین تا ئاسمان عاشقێ بی ئەمان هێمان دە توانای نەوی كە بچووە نوا ئەڕای خوازمەنی دویەت ئەمان وەردێ گوڵباخ وادەو قەرارێ خوەیان كردین .

دەلای تریش پاشە خوەشێ دە گوڵباخ دیات و دخواس بچووە خوازمەنیێ ئەمان گوڵباخ خوەشێ دە چترێ پاشە نیات و تەنیا كاوە دخواس . دڵ یەكێ بی و دڵبەر بردیگەی ... چوی ئویشن :

مەگەر خوسرەو ناشت مەتای رەنگارەنگ شیرین پەی فەرهاد سەر مەدا وە سەنگ

بەڵێ گوڵباخیش دڵ وە كاوە دای ....

پاشە دە ماجەرای دڵداریێ كاوە و گوڵباخ خەوەر داشت ئەمان نیەتەنست دڵ دە گوڵباخ بكنێ و نیەزانست چە بكەی ؟ رۆژ و مانگ و ساڵ گوزەریا و كاوە دە نەچیرەوانی وە جیێ ڕەسی كە نام و دەنگێ دە هەمە جی پێچیای و بییە یەكە كوڕێ كویەسان . باوگێیش بنێ باڵێ گرتی و ماڵ و زنەیێ بیچگێ نای وە یەك و دی دخواس بچووە خوازمەنیێ گوڵباخ . یەی رۆژ دەمتەقەی دویەت ئەڕای باوگێ كرد و باوگێیش قەبوڵ كرد و دویمای چەن رۆژێ چگنە خوازمەنیێ دویەت . هوزێ باوانێ دویەتیش كاوە وە دڵیان بی و وە شادی و خوەشی چگنە پیریێ خوازمەنی كەرەیل .دویمای قسەو باس و قەوڵ و قەرار چەن مانگ وەی نەچگ كە كاوە و گوڵباخ سویر كردن و دە خوەشی و شادی دژیان .

پاشە كە هەم نام دەركردنێ كاوە دە نەچیرەوەنی دە یەیلا و داخێ دویەت ژەلای تر دەبانێ دڵێ بی و هیچ ژە دەسێ نیات ، كینەتێ كاوە گرتیە دڵ و چیەمەڕێ رۆژێ بی تا دەرفەت ئەڕای بكەفێ و چزێ خوەی بێگەڵ كاوە .

چەن مانگێ دە سویرێ كاوە و گوڵباخ گوزەریای كە یەی رۆژ كاوە وە پەی ئشكار ژە ماڵ دا وە دەر ، گوڵباخ جامێ ئاو دە شوونێ ڕشان و وەردێ یەك ماڵئاوایی كردن . كاوە كەفتە ڕێ و گوڵباخیش تا كاوە وە چیەم دیار بی دە كەلێ دەرانە وسا. تومەس پاشە ها وە دیار و دینێ كە كاوە ئەڕای شكار كەفێگە ڕێ . وە خوەی وت : ئمرۆ رۆژێگە كە وەختێ فریەیگە چیەمەڕێم ... !

زی زی چگەو ماڵ و شەنگ قەتار بەسی و تفەنگ خسە شان و چونكە دزانست كاوە وەراو كاملا چوو ، ئەڕای خەڵەتاننێ مەردمێ ئابادی وە ڕێێ ترەو دە ئابادی درات كە وە چەواشەی و هەگێ خاس ژە ئابادی دویراو بی وە لاڕێەو وەراو هەنازێ كاوە چگ و كەفتە شوونێ كاوە . چەن ساعەتێ گوزەریا و كاوە و پاشە دی فریە دە ئابادی دویراو كەفتین وە جورێ كە تەقەی تفەنگیش وە ئابادی نیەڕەسی . پاشە خوەی ڕەسانیە دویرو نزیكێ كاوە و دزی و بێدەنگ دە شوونێ دچگ و هووشێ وە چوارباڵێ بی.

كاوە ژە دەنێ كردە ئوو ڕی و پاشەیش وە كوڵە پسی دە شوونێ بی . نزیكێ نیمەڕو بی و كاوە هەم شەكەت بی و هەم ورسگ ، دارێ تایێ دەولاترێ بی چگ وەراو دار و دە سای دار نیشت تا هچانێ بخوەی . دە پای دار نیشت و وەر كرد وە دەروەنێ قویلێ كە دە خوارتر بی ، دە ناكام چگە خەیاڵ و تەوەنێ گوڵباخ بردەی ... !

گوڵباخ زگێ پڕ بی و یەكێ دومانگێ تر وەختێ زایینێ و كاوەیش رۆژ و شەو دكرد تا كەی گوڵباخ وە سڵامەت بار بنێگە زەمین . پاشە كە دی خاس خوەی نزیكێ كاوە كردی ، ئێسفای چوار دەوریان گرت و دڵێ قایم بی كە كەس وە دیاریان نییە ، وە یەواشێ خوەی ڕەسانە نزیكێ كاوە . كاوە چنە فكر و خیاڵ بردیگەی چمان دەی دنیا نەوی و نەزانست پاشە ها پشتێ سەرێ . پاشە كە خوەی چەسبانیە كاوە لویلێ تفەنگ نا پووقێ ملێ كاوە و وت : بجویلی مەزگت پشكنم ... !

ڕك دە كاوە بڕیای و هیچ ژە دەسێ نیات ، پاشە وە یەواشێ تفەنگەی كاوە دویراو خست و هەگێ زانست كاوە بێ دەسەڵات بیە وت : گویە بگر بزان چە ئویشم ! . ئمرۆ رۆژێ منە و خوازم تاوانێ هەرچگە وە سەرم هات دەت بسینم . كاوە كە دی پاشەسە فكر كرد پاشە دێرێ هەنەكی وەردێ كەی ، ئەمان وەختێ نووڕس خوین نامێ چیەمەیلێ گرتگە و وە ڕاسی دێرێ هەڕەشە كەی وت : ئاخر دە بانێ چە ؟! مەگەر من چە وە تو كردمە كە ئێقەرە ئاگرێ دڵت فریەسە ؟! ... بێرژە یە بییە كە وەردێ یەك رەفیق بیمنە و خوەت خوو زانی كە تا ئێسە هیچ گەنیێ وەت نەكردمە ! ئەڵبەت فكر دكردم و دیار بی دویمای یە كە من گوڵباخ خواستم تو گوەڕیایتە ئەمان نیەزانستم ئێقەرە دڵت پڕە و ئایمێ كینەتیگیت ! .

پاشە وت : دی هیچ نەیش و یەی گولە نا وە ڕانێ ، كاوە وت : پاشە دەس دە خوینێ من بكیش ، ڕاسە كەس وە دیارمان نیە ئەمان خودا ها وە چیەم و كردارێ تو دینێ ، پاشە یەی گولەی تریش نا وە ئوو ڕانێ ، كاوە كە خوینێ گیانێ شۆڕەی دیات وە زوورێ دەس خوەی كڕان تا ڕەسیە دارە تاییە و هەردگ دەس خستە دەورێ گەزارەی دار و وت : هەی دار تو شایەت بوو كە من وە بێ تاوان وە دەسێ ئی ناپیا دێرم ژە بەین چم ، دەینم ها ملت خوینم پاكوت نەو ... ! پاشە لویلێ تفەنگ نا پشتێ سەرێ و یەی گولەیش دالە كەپووڵێ ، مەزگ و خوینێ كاوە پشكیا ڕی دار و دە شوون گیان دا .

پاشە كە وە مرادێ خوەی ڕەسی و دڵێ هوینكاو بی شوونێ دەسێ داورە سڕی و دویراو كەفت و وە جوورێ چگە ماڵ كە كەس وەی نەزانست . خوەر ئاوا بی و كاوە نەهاتە ماڵ ، گوڵباخ هووڵ كەفتیە دڵێ چمان دزانست كاوە تویش هاتگە ئەمان ئوو شەوە دەنگ نەكرد و تا رۆژێ پاك چیەمێ وە دەرانە بی ئەمان ژە بەختێ شەڕێ خەوەرێ دە كاوە نەوی .ئی رۆژ وەختێ كاوە ناتەو ، گوڵباخ ژە ناهەڵاجی پەلامارێ هووزێ خەسیوران برد ، دەنگ ئەڵسا و قاڵ كەفتە ئاوایی . خەڵكێ فریەی گرداو بین و دویمای ساعەتێ چەن دەسە ژە كوڕەیلێ ئاوایی وە چەن هەناز چگن وە شوونی َ كاوەی ئاخر وە شەڕ .

پاشەیش خوەی خستە نامێ یەكێ دەو دەسەیلە ئەمان وەردێ ئەو كەسەیلە چگ كە وەراو ڕێێ تر دچگن نە ئوو شوونە كە تەرمێ كاوە دەی بی . نزیكێ ئێوارە چەوێ كوشیانێ كاوە ڕەسیە ئاوایی و تەرمێیش وەرژە خوەر ئاوا هاوردن . مەردمێ ئاوایی گشتێ كۆ بین و هەركە چشتێ دووت .بنەماڵەی كاوە و گوڵباخێ بەدبەخت كە دی نەیش و نەپرس ، دونیا وە ڕویان ڕەش و تاریك بی . كوڵ وڕ جنازە شووشتن و بردنەی قەورسان و نانەی قەور. هێمان یەی هەفتە دە كوشیانێ كاوە نەچگی كە باوگێ ژە خوسە و داخێ دق كرد و مرد . دویمای مردنێ باوگێ كاوە بنەماڵەیان بار ئەڵوەسین و باركردن وەراو لای بڕێ دە قەوم و خێشەیلیان كە ژە وڵاتێ خوەیان فرە دویر بین.

گوڵباخ چەن جار دخواس خوەی بكوشێ ئەمان وە خاترێ یەكێ زگێ پڕ بی دەسێ بڕەو نیەكرد . رۆژگاریان وە ماتەم و تەنگی و ژاری دچگە سەر تا گوڵباخ كورێ هاورد و وە یادی شوییەی نامێ نا كاوە . وە هاتنە دنیای كاوە بیچگلە كەمێ ڕەنگ و ڕی نیشتە ژیانیان و وجاخیان ڕوشن بی . كاوە بیچڵەیش رۆژ وە رۆژ گەپتر دووی تا رۆژێ ڕەسی بیە شێرە كوڕێ وێنەی باوگێ .گوڵباخ فریە نەقڵێ باوگێ ئەڕای كردی و ماجەرای كوشیانێشی ئەڕای وتی كە چە وە سەریان هاتگە.

كاوە ژە گشت چشتێ وە باوگێ بردی و فرە وەخت وە یادێ باوگێ تفەنگەی كە دە باوگێ وە یادگاری ئەڕای مەنی دخستە شان و دچگە نەچیر . رۆژێ وە داڵگێ وت : خوازم بچم سەرێ بێمەڵ وڵاتێ خوەمان و شوونێ كوشیانێ باوگم بینم و دەو كوێیەیلە كە باوگم نەچیر دكرد بگەردم و یادێ دەی بكەم .

داڵگێ فرە وەی لاڵكیا كە رۆڵە نەچوو واورە ، ترسم تویش بایت ، من خو بێرژە تو كەسێ نەیرم ...هەرچگە وت وە عەقڵێ كاوە نەچگ و داڵگێ وەختێ دی نیەتەنێ نوای بگرێ وت كوڕم یەمە كە چیت یەی چشت ژە ویرت بوو ! ، دە لای كەس نەیش كە كوڕێ كیت و بندروسێ خوەت و هیچكە نەیش ناوە بڕەسێگە گویەی ئوو كەسەیلە كە باوگت كوشتن و وان فكر بكەن تو هایتە شوونی بكوشێ باوگت و ئێگل وە جوورێ تویشێ شەڕ بارنەت . یەكی دو ماڵ دە قەومەیلمان هانە ئوورە ئەر خواسی لا بگر وەیان ، هووزێ فڵانە كەس و ...

دویمای چەن رۆژ كاوە گورجاو بی و وەراو میلكانێ باوانێ كەفتە ڕێ . سێ رۆژ ڕێ بڕی تا ڕەسییە ئوو وڵاتە . وەختێ چگە نامێ ئابادی دو سێ كەس وەراو پیریێ دیاتن ، كاوە نوونێ قەومەیلێ ژەیان گرت ئەمان نەوت قەومیانە تا كەس نەناسێگەی و وانیش وە ئشارەت یەكێ دو یانە نیشانێ دان . كاوە ئەڕا یە كەس نەناسێگەی لانام ئەڕای خوەی نای ، قەیرێ چگ تا ڕەسییە دەرانەی ماڵێ ، تەقە دە دەر كرد و چگە نامێ هەسارێ ماڵ . خاون ماڵ هاتە نوای ، كاوە كەیف خوەشی وەردێ كرد و ئەییش مكیسێ كرد و یەكەو چگن دە وەر ئەیوانێ ماڵ نیشتن .

خاون ماڵ پیای ویەردە ساڵێ بی و خوەش خوڵك و ڕی خوەش ، وەردێ كاوە دەس كردنە دەمتەقە و قسە و باس . كویخا فرەتر دخواس بزانێ ئی كوڕە كییە و ئەڕای چە هاتگەسە لایان ، یە بی كە هە سوال پێچێ كاوە دكرد ، كاوەیش هە قسییەی كویخا دگوەڕان و هەواڵێ كویەسان و شوونێ كەڵ و نەچیر دەی دپرسی . كویخایش وەختێ نووڕس كاوە فرە مەیل نەیرێ چشتێ ژەبارەی خوەی بویشێ ئەویش فرە پاپیای نەوی . دویمای نەقڵێ فرەی ژەبارەی شوونی َ نەچیر و كەو ، كویخا وت ئمڕۆ هەم دێرە هەم تو شەكەتی ، وە همێدێ خودا سۆ شاوەكی دە وەختێ بەیان كەفیمنە ڕێ و وە یەكەو چیمن خڕێ خوەیمن و ئەر خودا خواس شكاریش كەیمن .

شەو دنیا پووشان و دویمای شیم و كەمێ گەپ و گۆڕ گرتن خەفتن . شەو چگە سەر و دەمێ بەیان ژە خەو ئەڵسان و ئەناشتا كردن و وەرژە دراتنێ تیشكێ خوەر كەفتنە ڕێ . تا ئێوارە فرە گەردین و وە دەسەماڵە دو سێ كەوك كوشتن و وە چاشتێ نیمەرۆ ورشاننان . نزیكێ ئێوارە وە سەرێ یاڵەیلەو ڕێ ماڵ گرتنە وەر و هەگێ دیاتن ڕەسینە پای دارێ تایێ . كویخا وت : روڵە ئی دارە دیتە ؟... ژە پای ئی دارە كەسێ كوشیاگە كە وە ڕۆژێ خوەی كوڕ وە بان دەسێ نەهاتی ... ! كاوە بێدەنگ مەنی و گشت گیانێ بیە گویە و چەمەڕێ باقی قسەیلێ كویخا بی . ئەڵبەت ئاگر كەفتیە دڵێ ، ئەمان وە هەر فەنێ بی نوای خوەی گرت و هیچ وە ریێ خوەی ناورد .

كویخا ژەبارەی باوگێ و كوشیانێ نەقڵێ فرەی كرد و دە ئاخرێ قسەیلێ وت : داخێ گرانمە كە كەس نەزانست كی ئوو دڵاوەرە كوشت و وە دەرباڵێ كەرواسەی ئەسرێ چیەمەیلێ سڕی و وت : خودایا خوەت بەنامێ بكە. هەردگیان گڕێ بێدەنگ وساین ... ! كویخا دەس نا بانێ شانێ كاوە و وت : بچیم تا شەو نەگرتگەسەمان . كاوە كە وە بێ خوازێ خوەی ئەسرێ چیەمێ ڕێ گرتی ، تفەنگ خستە شان و هەردگیان وە یەكەو نەمین وەراو خوار .ئوو شەوە خاو وە چیەمێ كاوە نەكەفت ، تا شاوەكی دە خەیاڵێ باوگێ بی و ناپیایەتیێ كە وەردێ كریای .

پاشە دەورێ پەنجا ساڵ دە عومرێ چگی و هێمان كەس ژە رازێ خەوەر ناشت . هێمان دچگە نەچیرەوەنی و حساوی ئەڕای خوەی نام دەركردی و بازارێ گەرم بی . ماجەرای كوشیانێ كاوەیش دی دە ویر چگی و پاشەیش دی خەیاڵێ ئاسوودە بی .

كاوە یەكێ دو رۆژێ تریش میوانێ ماڵێ كویخا بی ، ئەمان جوورێ رەفتار كرد كەس نەزانێ كییە و مەردمە فكر دكردن ئەڕای شكار هاتگەسە ئوورە .یەی رۆژ شاوەكی شەفەق دە ماڵ دا وە دەر و وەر كرد وەراو كوێەسان و چگ وەراو ئوو شوونە كە باوگێ دەی كوشیای . هەگێ ڕەسییە لای دارە تایە ، شەنگ قەتار دراورد و دە پای دار نیشت . قسیەیلێ كویخا ژە بارەی باوگێ هاتە ویرێ و قەیرێ فرەی گریوس . وەختێ بارێ دڵێ سۆك بی گورجاو بی و تا خوەر هاتە نامڕاسێ ئاسمان گەردی . خڕێ فرەی خوارد و ئەڕای نان خواردن دە سای كەوسێ كەمەرێ وسا ، ئاگرێ كرد و كتریێ ئاو نا ملێ . وەختێ داشت نان دخوارد ژە ناكام پیڕەی كەڵێ هاتە گوێیەی ، قەیرێ فرەی چیەم گل دا و نووڕس كەڵێ ها قەی كەمەرەی بانێ سەرێ . زی زی گورجاو بی و تفەنگ ئەڵگرت و وە كووكەچەمێ چگ تا كوشنگەی كەڵ ، كەڵ بوێ كاوە گرت و دەرچگ ، قەیرێ چگ و دوارە وسا . كاوە هاتەو و كوڵەپشتی و كەلوپەلەیلەی كۆ كرد و پەیێ كەڵ گرت . دوارە خوەی ڕەسانە نزیكێ كەڵ و تا دخواس تەقە بكەی ، كەڵ ژەنوو وای . كەڵ چوی شوان خەڵەتنە كاوە دكیشا وە شوونێ خوەی و كاوەیش دی جەڕ گرتییەی و جووز دەی نیەكرد . كەڵ چگ وەراو ئوو شوونە كە باوگێ كاوە دەی كوشیای ! كاوەیش هە دە شوونێ بی . كەڵە ڕاس چگ و دە پای دارە تایە كە باوگێ كاوە دەورە كوشیای وسا و كاوەیش ئێجارە وە سەییادی خوەی ڕەسانە كوشنگەی كەڵ . كەڵ وسای و كاوەیش نیشتە سەرێ دەس ئەڕای تا تەقە بكەی ئەمان دە ناكام دەسێ سوس بی و تفەنگ نەتەقان !.

دەسێ بڕەو نەكرد دەورە شەنگ بخەی وە كەڵ ، ماجەرای هاتنێ كەڵ وە پای ئی دارەیشە فرە ئەڕای ئەڵاجەی ...! . كاوە وسای تا كەڵ شوونێ خوەی بگوەڕێ ، دەناكام تەقەی تفەنگێ هات و كەڵ دریا زەمین ...! یەكێ دە بنێ چرووێ هاتە دەر ، بەڵێ پاشە بی و ئوو رۆژە هاتیە كوێیە وە نەچیر . چمان دەسێ ئەجەڵ هاوردیگەی ! پاشە سەرێ كەڵ بڕی و و شەنگ قەتار دراورد تا پووسێ درارێ .

كاوەیش هاتە لای پاشە و سڵام كرد و وت : دەس خوەش ، بەخت فرە یارتە ! پاشە جواوێ دا و وت : تو كیت ؟ دەیرە چەكەیت ؟ كاوە وت : من دە وڵاتێ دویرێ هاتمە ، ژە چەن دەروەن ئوولاتر پەیێ ئی كەڵە گرتم تا ڕەسیمە ئێرە ئەمان بییە قسمەتێ تو ... !

پاشە دا ژێرێ خەنگ و قەیرێ فرەی خەنس.كاوە فكر كرد پاشە وە ئەی خەنێ و قەشمەری وەی كەی!

وت برا ئەڕا وەم خەنی ؟ خو من دە شوونێ بیم و هاوردمەی تا ئێرە و تو تەقە دەی كردی ، یە كووێ خەنگ دێرێ ؟! وە یە ئویشن مفت خوەری . پاشە وت : نە كاكە وە تو نیەخەنم ، ماجەرا چشتێ ترە ! كاوە وت : چەسە ؟! پاشە وت : ئی دارەسە ، یە دارێ بەخت و ئقباڵێ منە ، من و ئی دارە وەردێ یەك رەفیقیم و ماجەرا دیریم و ژەنوو دەس كردە خەنستن ! .

كاوە گوێیەیلێ زیل بی و دەلای خوەی وت : هەو ! كابرا حوكمەن چشتێ زانێ ، بایەسە وە هەر فەنێ بییە قسە دەی بكیشم. وە پاشە وت : خو ماجەرای تونو ئی دارە چەسە كە ئێقەرە خەنگ دێرێ ؟!

خوەش دێرم منیش بزانم . پاشە وت : گشت چشتێ و گشت قسیەی خو وە گشت كەسێ مەربووت نییە و دەس كردە كوڵك و پووس كردنێ كەڵ .

كاوە كە نووڕس نیەتەنێ وە زوانێ شیرین قسە دە كابرا بكیشێ وە خوەی وت باسە بترسنمەی تا قسە دە دەمێ بكیشم . كەڵەشێرێ تفەنگەی كیشا و وت : هەی كویخا دیری دروو ئیشی ! تو وە من خەنستی ، ئەگەر ڕاسێ نەیشی وە پیایەتیم قەسەم یەی گولە كەمە قاتڵت و لویلێ تفنگ گرت وەراو پاشە .

پاشە كە نووڕس كوڕ وە ڕاسی دەس وە تفەنگ بییە و فكر كەی پاشە وە ئەی قەشمەری كردگەو خەنستگە دە لای خوەی وت داستانێ تر ئەڕای ئویشم تا شەڕێ بكەفێگە لا . وت : كاكە من و رەفیقەیلم فرە شەوەیل دە پای ئی دارە مەنیمنە و منیش كەفتمە ویرێ قسەیلێ خوەشێ ئەوان و وە قسەیلیان خەنستم .كاوە كە زانست پاشە دێرێ دروو ئویشێ وت : نیەتەنی بخەڵەتنیتەم ، ئی مەتەلەیش دە خوەت دراوردی و من باوڕێ نیەكەم ، جارێ تر وەت ئویشم یا ڕاسێ بویش یا كوشمەت ... !

پاشە فرە ترسیای و ڕەنگ دە ریێ نەمەنی و دزانس كاوە باوڕ وە قسەی نەكردگە ، ژەلای خوەی وت : ئی پیا خو نە ناسێگەم و نە نامم زانێ و ژە وڵاتێ دویرێ هاتگە و ئەڵگەردێگەو ، چوزانێ من كیێم و ژە هوزێ كی ؟ ئەگەریش هات و دە لای كەسێ چشتێ وت و زەمانێ ڕەسییە گوێیەی ئابادی خو كی زانێ من ئوو كەسە بیمە و ئەگەر كەسیش دە من شك كرد خو دێمە ژێرێ . كەس خو نیەتەنێ مەجبوورم بكەی و بكەنەی ملێ من . وە جوورێ ماجەرا ئەڕای ئویشم تا جووز دەم بكەی .

پاشە وت : باشە كاكە چشتێ ئەڕات ئویشم ئەمان پیاگانە و وە وجدانت قەسەمت دێم هە خوەت بزانیتەی و دە لای كەس دەمتەقەی نەكەی ؟ كاوە وت : بویش بزانم ...

پاشە دەس كردە وتنێ داستانێ خوەی و دار ئەڕای كاوە و وەختێ داستان تەمام كرد وت : رۆڵە من وە یە خەنستم كە وە كوشتنێ ئی كەڵە كەفتمە وێرێ قسەی ئوو پیا كە دیەتێ خوەی خستە ملێ ئی دارێ بێ دەم و زوانە ... !

كاوە خوین نامێ چیەمەیلێ گرتی و دی نەیشت قسەیلێ پاشە تەمام بوو ، وە پاشە وت : ئەڵس زۆڵەزا ، ئەڵس و بچووە پای دارە بزانم . پاشە كە دە زیەڵەتراقی زەنەقێ دڕیای و نیەزانست چە باسە بكەی ، وە گیانەڕقە ئەڵسا و چگە پای دارە . كاوە وت : هادەی ئی دارە دەم و زوان ناشتوو و قسە نەكەی ئەمان خوەت بیتە زوانێ و دە جیێ دارە گشت ڕاسیێ وتیت . ئی كەڵەیشە ئەجەڵت بی . زانی من كیێم ؟ من كوڕێ كاوەسم كە تو وە نامەردی و ناپیایەتی كوشتیتەی .ئێسەیش جواوێ كردارت نێمە قەپاڵت . پاشە دخواس چشتێ بویشێ ئەمان كاوە ئەمان وەی نا و دو گولە نا ئەڵ كەپووڵێ .

پاشە وێنەی گەڵای پاییز كەفتە زەمین و مرد . كاوە گڕێ وسا بانێ سەرێ ، تفەنگ و قەتار دە قەی خوەی دراورد و خسانە بانێ لەشێ پاشە و بێ یەكێ ئەڵگەردێ وە ئابادی ، رَێی وڵاتێ دویر گرتە وەر .

كۆتایی

وشە :

نەچیرەوەن : ڕاوچی ، نێچیروان

كینەت : كینە ، ڕق

لاڕێ : لاڕێ، رێگای كورت

دەن : شكێر، زنار

تەوەن : بیر و خەیاڵی قووڵ

تایی : داری تایی ، دارێكی پیرۆزە

نەمین : سەرالێژ بوون

گوێیە : گوێ ، گوێچكە

گەزارە : پانی ، عەرز

دێیەت : دەین

چەو : هەواڵی ناخوش

خوسە: خەم و غوسە

برەو : دودڵ بوون لە ئەنجامی كارێك

بیچگلە ، بیچلە : بچكولانە ،چكوڵە

كامیان : تێپەڕ بوون – دكامین : تێپەڕ دەبوون

نوون : ناو نیشان ، ئادرێس

یانە: ماڵ ، خانوو

بن دروس: ناونیشانی خزمایەتی

ئێگل : دوای

ویەردەساڵ : پیر ، ئختیار ، بەتەمەن

دەسەماڵە : ڕاو كردن بە ڕێگاوە

یاڵ : یاڵ ، بلندای، بەرزایی

گڕێ : دەمێكی كورت،دەمێك

پیڕە : پرمە ، دەنگی كەڵە كێوی

كوشنگە: شوێنی نزیك بو تەقە كردن لە نێچیر

شوان خەڵەتن : شوان خەڵتێنە ، فرێودەر

جووز : واز – جووز كردن : واز هێنان

ئەڵاجەی : سەیر و سەمەرە ، سەرسوورمان

چروو: بێشە ، كۆمەڵە دار

زیل: تیژ ، هەستیار

زیەڵە تراق : ترساو

قەپاڵ : پەنجە ، دەست

كەپووڵ : سەر، كەلە

 

نویسەر: وەحید كەماڵی
YesIraq
}