2011-09-10 08:07:01
رجا له‌لید كه‌م هه‌وڵ نه‌ده‌ید
جاری تره‌ك بوه‌خشمه‌د
وچه‌و له‌ ئشتباهه‌یلد بوه‌سنم
من دی ئازاد و ڕه‌هه‌تم  
چوینكه‌ دستوورو قانوونیگ
ئه‌رای خوه‌م دانانمه‌ ك
له‌یره‌ودویا دڵم وه‌كه‌س نه‌ده‌م
ئه‌وه‌ له‌ ژیانم چوی
ئشتباهیگ بی دوباره‌و ناكریه‌ێ
من ‌جوور داریگ هه‌ساود كردویم
له‌ ژیرسایه‌ی بویم وه‌لی له‌ی دویاخره‌
زانستم ك ئه‌خوازد له‌ناو بوه‌یده‌م ودویرمه‌و بخه‌ید
دڵنیا نه‌بوید جی له‌ جی وه‌قسیه‌یل
ئه‌یه‌كه‌ وئه‌وه‌كه‌ باوه‌ڕ كردد
وه‌خودا قه‌سه‌م هویچ گونایگ نیاشتم
‌وه‌ل دوشمنه‌یلمیش دڵم پاك وساف بی
وئی ساف وساێقی ودڵپاكیمه‌ ‌وه‌ل مه‌ردم
بویه‌ ئه‌زیه‌ت وئازاریگ  ئه‌رام
ره‌جا له‌لید كه‌م هه‌ وه‌وجووره‌ من
له‌ هویره‌و ئه‌وه‌مه‌د له‌ هویره‌و بوه‌یده‌م
YesIraq