2020-06-19 11:01:25

شەفەق نیوز/ شەو پەنجشەممە/ جومعە، مرافەیگ بوی، لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.
کەسەیلیگ وەچەودی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا ؛ مرافەیگ کەفتە ناو بڕیگ برادەر پاس وازی کەن لە جادە شەسیەگە، نزیک چیشتەخانەی سەمەد، تا یەکیگیان وەراستەخۆ برادەرەگەی کوشت.
وتنیش؛ برای کوشیایەگە، بکوشەگە و یه‌كیگتر وەگولە کوشت، وبڕیگ لە مەردمەگە زەخمدارکرد، وەبی زانستنیگ لە وردەکاریەگان.