2015-05-17 18:49:26

یه‌کێ شاوازْ گوڵ کیشێ وه‌ بێ ده‌نگ

له پاێ ده‌رده‌یلْ دڵ نیشێ وه‌ بێ ده‌نگ

یه‌کێ هاوارهه‌ێ ڕوو ها ده‌رۊنێ

ئڕاێ واگه‌ێ زه‌لان دریاێه نۊنێ

یه‌کێ بێ ده‌نگ وه‌ ئاوازم خه‌نێدن

په‌ڕْ پوو باڵْ په‌روازم که‌نێدن

یه‌کێ نیشێ، یه‌کێ ها ده‌و چمانێ

چه‌وێ وازه ، وه‌لێ ها خه‌و چمانێ

یه‌کێ شاوازْ گوڵ کیشێ وه‌ بێ ده‌نگ

له پاێ ده‌رده‌یلْ دڵ نیشێ وه‌ بێ ده‌نگ

یه‌کێ هاوارهه‌ێ ڕوو ها ده‌رۊنێ

ئڕاێ واگه‌ێ زه‌لان دریاێه نۊنێ

یه‌کێ گیری، یه‌کێ شینه، یه‌کێ سۊر

یه‌کێ له‌ێره، یه‌کێ له‌وره ، یه‌کێ دۊر

چماێ قه‌ێرْ فه‌ره‌ێ گیرن وه‌ بێ ده‌نگ

وه‌ گلیه‌یلْ فه‌ره‌ێ دێرن وه‌ بێ ده‌نگ

نواێ ئوردی پساێ تێدْن دواره

کولی ڕێ که‌ن، که‌سێ نه‌ێرن سواره

ئڕا هانه نووا ئارامْ گیانه‌یل؟

چماێ ته‌رمْ سیه‌ێ ها بانْ شانه‌یل

مه‌گه‌ر نازارْ نازاره‌یله ها تێ؟

ره‌واجی سه‌وزه‌بازاڕه‌یله هاتێ!

وه زانا دڵ خه‌مین ها له‌و نواوا

کوته‌ڵ کوو خوه‌ێ ئڕا که‌ێدن وه پاوا؟

یه‌کێ چێ وه‌ت کْ زانا شه‌رمه‌ گیری

مه‌گه‌ر کی ها له ناو ئێ ته‌رمه گیری؟

ئڕا قه‌ورێ له ناو دارێ که‌نینه؟

چه‌مه‌ر بارن، چه‌مه‌ر هاکوو ژه‌نینه؟

وه زانا وه‌ت: وه بێ ده‌نگ له‌ێره به‌یمه‌ێ

له ناو دارێ له‌ڕۊ ئه‌و پاڵه نه‌یمه ێ

کْ ئه‌ر دژمن بفامێدن خه‌مینیم

خه‌نێدن چۊنه که‌ێ له‌ێره نه‌مینیم

وه ئه‌و داره هناێ چۊزه‌ێ بکه‌ێدن

وه په‌لوه‌چ سه‌ر وه‌ قه‌ێ واوا بنه‌ێدن

وڕینه‌ێ چۊزه‌گان به‌ێدن وه شاره‌یل

خه‌وه‌ر ده‌ێدن وه گێشتێ ده‌رده‌داره‌یل

ئڕا زانا له ناو ئێ توزه که‌فتۊ؟

جنازه‌ێ کی له ناو ئه‌و ته‌رمه‌ خه‌فتۊ؟

سه‌رْم سڕ مه‌ن له ناڵه‌و داوه‌داوێ

جنازه‌ێ ئه‌زره‌ته‌یلێ ها له ناوێ

FaceIraq
}