2015-12-17 17:29:03

تا خوه‌م بكوشم

ده‌س من و ناز ت

له‌ هه‌ركوو بڕه‌سنه‌ یه‌ك

ترویسكی هه‌ڵه‌ت سووزنێ

ئمجا له‌ ته‌نیایی و كویچه‌یل هه‌ناسد

هاماریێگ خوه‌شی ئه‌كاده‌ كووڵا

تا ئه‌زره‌ته‌یلمان له‌سای بنیشن

و بافه‌ بافه‌ گیس شه‌و

بووده‌ خه‌رمان شه‌فه‌ق

سوندس میرزا

FaceIraq
}