2016-11-16 16:05:00

واگەێ زەلان چەپاو کرد بووسان دڵخوەشیمان

ھەم تام بێ کەسی دەێد ، ھەر دْ دەس پەتیمان

وەێ پرزە پرز نەرمەو ئێ ئاسمانە زانس

یەێ گام تر مەنۊدن تا فەسڵ بێ کەسیمان

ئێ ئاگرە نیەزانم یەێ ھەو لە کوورەێا ھات

ھەر جوور کەپر سزیاێ چشتێ نەمەن لە لیمان

ھەێ داد دی نەمەنێە ئە سرێ ئڕا چەوەیلم

ئەورەیل داخدارە، گیرن وە کز لە جیمان

لەێ ڕێ تیەریک و چووڵە پەشێوو خەم لە کووڵیم

ڕووشن ترەک لە واران ، یەێ گڕ بنووڕە پیمان

 

FaceIraq
}