2019-05-21 00:00:35

ئه‌و په‌ری با‌ڵا بڵین گو‌ڵ ده‌مه

چوێ ئمامێ زریه‌گه‌ێ بگری که‌مه

ناز و خا‌ڵ و سێف و باێه‌م به‌و بووه

هه‌ێفه ئه‌ر هه‌‌ڵ ویژنیدن، ده‌ر هه‌مه

چه‌و هساره، زلف خاوێ چوێ چه‌ویر

قامه‌تێ سه‌وزو شرین خورماێ به‌مه

رێ به‌ڵه‌ێ هه‌م له‌ێره سه‌ر لێ شێویه‌ێد

زڵف لويلِ هويلِ خاوێ پر خه‌مه

باڵ گرت و له‌ێ وڵاته چێ ك چێ

ماڵه‌گه‌ێ سه‌ردم رمان ئێ ماته‌مه

ئێ کویه‌يله بغز کوو به‌سیاێ زه‌وێ

ئاه سه‌رد ئاسمانه ئێ ته‌مه

رضا موزونی