2017-05-29 15:40:00

مه‌زانم ئه‌و سه‌رگوڵ نازه تونی

شكوفه‌گان نه‌رم و تازه تونی

مه‌زانم ئه‌ر چه‌وه‌یل تو بنووڕن

په‌روانه‌گان له قه‌ی گوڵه‌یله تورن

وای له ده‌س ناز ته‌ماشای چه‌ود

له خنجگه‌ی بژانگ خه‌میای چه‌ود

وای نیه‌زانید چه كه‌یدن چه‌ود

چ خلخله‌یگ ها دڵ گیس كه‌ود

ئه‌و گه‌نم ناو بهیشته تو بید

حه‌زره‌ت ئایم دڵ خوه‌ی دا وه پید

تو بیده‌سه جوواو فاڵه‌یل گشت

باس تنه له ناو ماڵه‌یل گشت

ده‌ردد له بان سه‌ر ته‌مام داره‌یل

سه‌وز تره‌ك له سه‌وزی وه‌هاره‌یل

بیلا چه‌ود چه‌رخ بخوه‌ی وه‌لامان

بیلا گڕێ ناز بكه‌ی ئه‌رامان

بیلا چه‌ود له وه‌ر چه‌وه‌یلمان بوو

سایه‌ی چه‌ود له ناو خه‌وه‌یلمان بوو

ڕزا جه‌مشیدی

FaceIraq
}