2013-12-05 14:12:01

 

چـه‌وه‌يـلـد چـه‌و نـييه‌، مه‌ڵـهه‌مْ ده‌رده‌

ده‌واو ده‌رمان ئـه‌ڕا سـه‌د ئــاهْ سـه‌رده‌

چـه‌وه‌يـلـد چـه‌و نـيـيـه‌، خــودا بـزانـێ

مـانـگْ چـوارده‌شـه‌وه‌و بـرويـه‌ لـه‌بانێ

چـه‌وه‌يـلـد چـه‌و نـيـيـه‌، چـوی كانيـاوه‌

له‌جــێ ئـــاوْ زوڵاڵ، پـــڕ لـــه‌ شــراوه‌

چه‌وه‌يلد چه‌و نييه‌، جفتێ هه‌ساره‌س

چـمــانـێ ئــاگـره‌، پــڕ لــه‌ شـه‌راره‌س

چه‌ود خـوو چه‌و نـيـيـه‌، ديـكتـاتـۆرێـگـه‌

سـه‌روكْ خـوه‌ێـپـه‌ره‌سـتْ مـلـهـۆڕێـگه‌

چه‌وه‌يلد چه‌و نييه‌، خاون دو چه‌و كه‌و

چ جــه‌لادێـگه‌، ئـيـمـام دامــه‌ گــژده‌و

FaceIraq
}