2017-08-06 20:27:00

چــه نى سييه‌س

چـاره و به‌خـتم

گـوڵيگ نامــه و

درگ ده‌رچـــى

 

ده‌ســـم بــــردم

ئـــه‌را ئاڵتــوين

لـــه هه‌ناى مـن

خه‌ڕگ ده‌رچى

 

تـــاو دام ئـــه‌را

ســــيروان بـچـم

تــا بخـــــــنكيـه‌م

تـه‌نگ ده‌رچـى

 

پـــه‌نا بـردمـه و

دووس ئـه زيــز

ئـه‌ويش دروو و

خـه‌نگ ده‌رچـى

 

هــاوار كـردمـه و

وه‌يــس نـــــازار

گــــووشى به‌سياى

كــه‌ڕگ ده‌رچـى

جه مال خانه قين - ڤيه‌ننا

FaceIraq
}