2015-12-07 16:24:06

کام چوار ڕاه سلدا دا

چەوەیلم وە مفت دانایەد...

لە ناوڕاسمان چراخێ بۊ

گوڕەێ گوپــــێ هات

هناێ گومد کردم

م ڕکیام

ئەۊ ڕەنگێ زەردەو بۊ

چەەوەیلم لە خوەێ چۊ

ئەۊ دارەێ لە شین...

ئێرنگە هە ڕووژ

هەرچێ ڕێوارە چیەنە سەر سڵامەتی داند

وەلێ هێمان م فێرد کەم

هێمان هامە تەمە

ئەو ماشینە بتفنێدەدەو...

هێمان چەوەڕێم بای تا هەم

هەم ئەو چراخە سەونزەو بکەێ...

مووسا نەورووزی

FaceIraq
}