2018-03-26 09:29:00

هووش و تەوانا و هایارم ها کوو

چەمەل جوور د ۊربین شکارم ها کوو

پال کـەشیدە جــوور دار مــروا

کــەوشـەل تا ڤـە تـاو نیـم دارم هـا کــوو

هــەر ســاڵە مـاێ و هـەر سـاڵە مـەچـوو

گـشتـە زمسـانە ڤـهارم هـا کـــوو

دەمم جوو ئشکەفت هوشک و تەم و تار

دنالەل چەرمێی مس­ڤارم ها کوو

قــووخـو قـووخـمـە ڤـە پا دیڤــاران  

بـەرزی باڵاکـەێ چــنارم هـا کـــوو

ڤێـنەێ باێـە‌قـــوش تـەنیــا مـەنـمە

دووس نــازار و دڵدارم هـــا کوو

جــوور تـاق گـەڕا ســەرمیل کرن

تـاقــــم رمیـــاێە دیڤــارم هـا کـــوو

عەێن شکەس واردێ ڤە مەێدان جەنگ

چــراوا نـــۊزن ســـوارم ها کـوو

جـــوانــی باڵا و بـــریقــە چەکــمە

یـــگان و ئــەرکان هـــزارم هــا کــــوو

دەرڤــەدەر بــیمە مەنـــزڵ ڤـە مەنــزڵ

گەرمـاێ نیمەروو داوارم هــا کـــوو

ڤـە سـەر داڵاهــوو یا ڤــە پا شــاهــوو

تفەنـــگ بــڕنەو تـاتـارم هــا کــــوو

یـەسە پـــیر بیمــە بــێ بەرگ و بــارم

شنــڵ ســەرداری قاجــاڕم هـا کــوو

دەســم لـەرزان و ســەرم ســەرگـەردان

ڤــەی بەدبەختییە غەمخـارم ها کوو

بیمەســە گـــووچــــان دەس گـالاوان

خــانـە نـشینـــم رەفتـــارم هـــا کـــوو

ڤـە مــاڵ دونیـــا هـۊچ ئـەڕام نــەمەن

رێەن و رەمــی قەتــارم هــا کـــوو

ســدر و کــافوور و چــلڤارێ بــارن

تاویـــت چــــوویی، مـەزارم ها کــوو

عەلی جەماڵی