2014-09-03 15:09:05

 

زه‌ردی ده‌مچه‌وم چوی گُل پاییزان

خه‌وه‌ردار مه‌که‌ێ، خێڵ ده‌ره‌وکه‌ران

ده‌سم وه په‌تی، هه‌ر غه‌ربال مه‌که‌ێ

که‌مان پشتم، مینه‌ێ پاڵ مه‌که‌ێ

هه‌ێ که‌وک مه‌ترسه وه‌ی که‌مانه‌وه

وه‌ی پويک چه‌میاێ خه‌ێزه‌رانه‌وه

نه دیده دوينێ دی باڵاێ به‌رزێ

نه باڵاێ خه‌مم قروشێ تیه‌رزێ

نه ئی پامه تێ وه شوون ئی پام

نه دی دڵ دێرم نه دڵدار ها لام

مینم وه که‌فتار وامانده‌ێ ته‌نیا

شوون ده‌م روی،دریاس وه پیما

زڵفم جوور گه‌نم وه تینێ مه‌رده‌ن

یه‌ک یه‌ک بێ خه‌وه‌ر ته‌رکم بکه‌رده‌ن

دی زڵفێ نه‌مه‌ن وا بکه‌ێده‌ێ سه‌ر

سه‌ر بی وه جامه‌ک، له لو تیژی خوه‌ر

جوور هامار ژێر پاێ ریه‌ن ره‌وان

لوچ به‌ساس گوپم له خوار تا وه بان

نه تیخ تاشێده‌ێ وه بێ زام و خوين

نه دی چه‌ور بودن وه یه‌ێ چه‌پاڵ روين

دی سه‌ر وه بێ موی، ناوێ نریا که‌ل

کوناێ دماخم چمانو جه‌نگه‌ڵ

بژانگ جوور په‌رده دیده مه‌شارو

چین ئه‌بروان روی ناس وه خوارو

ده‌م جوور کوورپه‌گان دندان نه‌دارو

هه‌م شوت مه‌کیشێ هه‌م ئاو مه‌پاڵو

جاران ده‌س دڵبه‌ر، وه ده‌ستانه‌وه

ئیسه ده‌س ها ده‌س، یه‌ێ گوچانه‌وه

چه‌و گِل ده‌م مینه‌ێ عزرائیل مه‌که‌م

هوير کوته‌ڵکووم له ناو ئێڵ مه‌که‌م

نه هه‌یبه‌تم مه‌ن نه به‌رزی ناوم

نه تاڵی کونه‌ێ جام شه‌راوم

نه ماڵ ده‌وامه‌و نه ئه‌وڵاد په‌نام

مه‌زانم وه‌ێ زوی زه‌مین بوده جام

مه‌زانم دونیا گشتش فانیه‌ن

عمر وه ئه‌ندازه‌ێ یه‌ێ مهمانیه‌ن

 

 

FaceIraq
}