2017-08-26 16:14:00

ت به‌رزید و بڵین جوور ده‌روه‌ن ئاوى

ت خاون   ملیه‌نید و   داره‌ ناوى

چله‌ید و  هایدنه‌‌و خوار" قه‌لاجه‌"

له‌ شیرینى  هه‌ جوور  ئاو  "ویاوى"

ت به‌رزید و به‌ڵین جور په‌ڕاوى

ت خاون ملیه‌ نید و  داره‌ ناوى

چله‌ید و ه‌هایدنه‌ و بان  گیه‌لان و

له‌ شیرینى هه‌ جور ئاو سه‌راوى

په‌ژاره‌د ها له‌ گیانم جوور جاران

یه‌خد هاله‌ سقانم جوور جاران

ڕه‌نگم زرده‌ له‌ دویرى چاوه‌گاند

خه‌مین چوى ئاوره‌گانم جوور جاران

ڕه‌‌نگینه‌  ئاسمانیل چه‌‌ویلد

چوه‌ سووزه‌ داره‌‌سانیل چه‌‌ویلد

خودا زانى فه‌ره‌  به‌رز و بڵینى

هه‌ساره‌‌ى كه‌ش كه‌شانه‌یل چه‌‌ویلد

مه‌هدى قاسم نژاد

FaceIraq
}