2016-01-24 19:07:08

مــــــاسی ده‌لیــــــا دڵـــــه‌گــــه‌ێ پـــار و‌ پێــــرار تنــــــم

هــــه‌م لــه نــــاكاو چرچگانه‌م تـۊكه‌تـــۊک هـاتــــند

وه‌رقه‌و و گیرفـان پڕ لـه شه‌وق دیـــــــــدار تنــــــم

ژێر چه‌و كه‌ێدن تمـاشامان په‌ژاره ‌و دڵتــــه‌نگی

لــــه هــه‌كیـــم و دگدڕ و ده‌رمــان و تیمــــار تنــــــــم

كه‌س خه‌وه‌ردارم نیه‌كه‌ێ تاله‌ێ وڵاته هه‌ڵكه‌نم

جــوور ئــه‌سرینێ كلاوه‌‌یل‌ گــه‌رد و ڕێـــوار تنـــــم

ســــاز و ســـه‌متـــــۊر و ده‌نــــــگ هـــــووره‌یـــل ئێــــــڵ

ســـه‌ف ئڕا شێــوه‌د به‌ســانه دینـــه ته‌مـــێار تنـــــــم

لـــه پــه‌ژاره‌ و له خه‌مــد گـــڕگــــڕ سزم تــا بایدنـه‌و

پــایـــــــــز و ســـزیـــان وه‌فــــره‌گـــان تــــــــه‌ودار تنـــــــم

دی نیه‌زانم جوور چه‌م له‌ێ شــار بێ‌نز كـه‌فتێیه

دارتــــه‌ل كــــۊچه‌یل چــــووڵ بن‌به‌س شــــار تنــــــــم

شێعره‌گانم پێشكه‌ش نـه‌خشه‌یل قه‌ێ سه‌روێندوو

تـــا ئــه‌به‌د شێعــــــرئــۊشه‌گـــــــــه‌ێ دیوان هــــاوار تنم

FaceIraq
}