2016-09-04 21:42:56

تەمام عومر° م° بێ تو پەژارەس

تو نەۊدن مردنم فەرزە چمانێ

سیا بەختە شەوارم بێ هسارەس

شەوارم ئازیەت بارە ک بێ تو

پەژارە و شین و واوەیلاس کارم

م° بێ تو ئەور وشکێگم ک باێە

ئەگەر ک ئاو نەێرم، خۊن بوارم

من و تو جنسمان ئەسڵەن یەکێ نەۊ

جیایی بەێنمان قەێ بێستۊنە

تو هەفتا چینە پێشتد خان° شارن

م° سەد پێشتم عەشاێر زاێە بۊنە

تەمامێ کە من و تو جفت یەک نیم

ڕەفیق° یەک نیە بەخت° تو و من 

تو چیند حەتمیە، پەس چەومە نەزرد

بچو تا خوەر دیارە، ڕێێد ڕوشن

پيام فرامرزی

FaceIraq
}