2015-06-23 11:57:24

به‌ڵام ئێ خوه‌ره، هه‌ر ڕۆژ هه‌ڵاێدن.. و

ئه‌و خوه‌ره‌ نه‌یو که‌ له‌ ناو مه‌ته‌له‌گان باسێ ئڕام کردی...

ڕیو لێ خوه‌ره‌ هه‌ڵگه‌ردنم و ڕیو که‌مه‌و ئه‌و دیور دیوره‌یله‌...

نیه‌توام ئڕام بیوشی!

خوه‌م زانم رێ دیور دریژێگه‌...

وه‌ دیوردینێگ دل خوه‌ش که‌موو

ده‌س ده‌مه‌و ده‌س ئاواته‌گانم...

نه‌عيم نه‌جه‌فی

FaceIraq
}