2015-06-09 18:40:03

له‌ شوونت‌که‌ێ تو̈یه‌نم بچم دی هه‌ر دْپایلم ڕه‌و نیه‌که‌ێ

وه‌ێ بار گــــــه‌وراێ بێ هه‌د و وه‌ێ ڕه‌نجْ بێ شمـــاره‌وه‌

وه‌تم: مه‌چوو ته‌نیام مه‌که‌ له‌ێ ده‌یشتْ چووڵْ بێده‌نگه‌

ئه‌گه‌ر توواید ئڕاد تیـــــه‌رم، وه‌ ئاسمان هســـــاره‌وه‌

هه‌رچێگ ‌وه‌تم‌:گووش پیم نێیا، چێ ومنیش ته‌نیا مه‌نم

پیر وگوڵووڵه‌ و ناتووان، وه‌ێ جه‌رگْ تیکه‌پــــــــاره‌وه‌

ئه‌گه‌ر بو̈ده‌ کوومه‌ێ دڕگ، له‌ێ ژێرْ پاێ زامدارمه‌

ئجازه‌ نیه‌م درارنه‌ت هه‌تـا وه‌ نــاو گـلاره‌وه‌

ڕووژ ئه‌و ژیان ده‌سم نیه‌چوو، له‌ فکر و هـــــو̈رمانْ ت

شه‌وێگ نییه‌ سه‌ره‌و نه‌نه‌م لـــــه‌ داخد وه‌ پـــــــه‌ژاره‌وه‌

له‌ دارْ دنیا قسمه‌تم بارێگ له‌ ڕه‌نج و مه‌ێنه‌ت بـــــو̈

تنیش به‌دتر پیرم مه‌که‌ وه‌ێ چــــه‌رخْ رووژگــــاره‌وه‌

شه‌رت بوو ئه‌گه‌ر ئه‌دا بکه‌ی، له‌ لیم ئێ گیانْ شیرنه‌

له‌ قوڕنْ دڵ فــــداێ بکه‌م، زو̈ وه‌ ئه‌وه‌ڵ ئشــــاره‌وه‌

محه‌مه‌د په‌روه‌ر

FaceIraq
}