2018-03-09 11:20:00

له‌ ئه‌يوانه‌گه‌ێ خوه‌م دانيشيام

هوير له‌وه‌ كرديام

چوين شيعره‌گه‌م ته‌واو بكه‌م

په‌رداخيگيش له‌ قاوه‌گه‌م‌ نيامه‌ لام..

كه‌فتيامه‌ ناو خياڵه‌وه‌و شيعر نويسيام 

له‌ شانميشه‌و دڵداره‌گه‌م

ده‌نگ گورانى خوه‌شى هاتياد

داستانه‌يلى ئه‌رام باس كردياد

ك له‌يوا بوێ نوڕستنى

بزان ك من  له‌ كورپه‌يى دووسد داشتيام

ك وه‌ڕاسى كورپه‌ى من بوێد..

‌سروه‌ى عه‌بيرى چ خوه‌ش بوێ

وه‌خته‌يليگ ك واران وارياد

پارچه‌ پارچه‌يل ته‌گريش

جارجار دياد له‌ قاپيه‌يل و

خوه‌شترين سيمفۆنى ژه‌نياد

خيزانميش وه‌ده‌ورمه‌و

وه‌ هاتن وه‌رز زمسان خوه‌شى كرديان

له‌ ئاوايمه‌و..

دايم چريامه‌ پێد ئه‌ى شه‌و 

نه‌كه‌ى خه‌ڵوه‌ت له‌ليم بوڕێد له‌ناكاو ناێد  

خوه‌شمه‌ رووژ تياێد

نه‌ك ده‌مه‌و سوو وه‌لا بوێده‌ێ  

ت خوه‌د بچوو و ئشق بيله‌جى..

دڵه‌يل رفنێد له‌ خه‌وه‌يليان

عومرو هيرو

FaceIraq
}