2017-12-25 11:24:00

واران خەوەر نەیریدن چ داخێ ها سقانم

نم نم لە بانەو واری لە بێ کەسی شەوانم

 

سزرگە و ژان و تەنیاێ بەن بەن دی داڕزانم

لەشوون ماڵ ڕمیاێ لافاو تێەێ لە چەوانم

 

شەوێ بۊنە وێرانە "سەرپێەڵ" و "قەسر شیرین"

لە سۊک دڵ تەنگی مان سیاپووش "گیەڵانم

 

نەکەێ بێ دەنگ بوواری دی دەسەڵاتێ نەێرم

دەخیل ئەور گاند جوور " ئزگڵە " وێرانم

 

زەۊلەرزە دا وە تاڵان خەرمان دڵ خوەشی مان

هەر تو مەنیدە واران تنیش چز بەێ لە گیانم

جەلال کووهی