2014-01-13 11:04:05

 

ده‌سێگ دڕا بۊو و دزی کوورپه هساره‌گان له خه‌و

هه‌ێ ڕوو چ شینێ که‌فتێه له دیواخان مانگه‌‌شه‌و

بلاچه‌گان سزاننه هه‌ر چێ وڵاته‌یل که‌و‌ه‌

خه‌وف خوه‌له‌کو هاتێه وه‌خه‌و میلکان مانگه‌‌شه‌و

له‌به نیه‌تێ وه گووش سوو، هاوار برز بێ دنگی!

هه‌ڵکفیاێه ناو خوه‌ر له رۊ زووان مانگه‌‌شه‌و

چه‌پێ له یاڵ ئه‌سپ شه‌و له ناو چنگیڕ وا دیه

ئه‌و شه‌و ته‌نیا سواره‌گه‌ێ به‌ێداخ وه‌شان مانگه‌‌شه‌و

که‌ێ ده‌روه‌چێ لانه‌ بکه‌ێ له رۊ ئێ دیوار سیه

شاێه‌د بۊاتایمن له نوو شه‌وێ مێمان ‌مانگه‌شه‌و

توای دوواره‌ ئاسمان چه‌وه‌یل نازێ وا بکه‌ێ

هه‌ڵس ئمشه‌و نه‌زرێ بکه‌یم ترا وه‌ گیان مانگه‌شه‌و

FaceIraq
}