2015-10-07 19:57:09

هِلم هه‌ناسد بكه ناو باخه‌گان

داره و په‌ل و په‌لوه‌چ و ريشِگ بنور

هووز روونج و دِم تيشگ بنور

هيوچ وه ئه‌و جه‌نگه‌ل داره نه‌مه‌ن

بيجگه خه‌ويگ وه ئه‌و وه‌هاره نه‌مه‌ن

هه‌ر له‌ش داره‌يله كه فيده‌و زه‌مين

داوِل وشكي وه‌ليان ها له قين

گيان خوه‌د و گيان په‌ل و په‌لوه‌چه‌يل

گيان خوه‌د و گيان ده‌ر و ده‌روه‌چه‌يل

هيورد وه چيوزه‌يل يه‌تيم هه‌ل نه‌گِر

وه خاتر ئه‌زره‌ت داره‌يل نه‌مر

ئه‌زره‌ت داره‌يل وه‌هاره هِمان

سه‌وزي بي تيشگ و ژاره هِمان

هاي هه‌نوز ها له خيال زه‌مين

وشكه په‌له‌يل،ئه‌راي چه چيوزه نيه‌ين؟

كِي دل ئي ئاو چه‌مه شاد كه‌ي؟

هه‌ر چي كه‌لاوه‌يله‌سه ئاباد كه‌ي؟

---

هه‌ناسه‌گه‌ي گه‌رم زه‌يو و ئاسمان

ماچ بكه زه‌خم په‌ل داره‌گان

پيوش وه پيوش مال مه‌ليوچگ بساز

به‌و ديوه‌ته‌گه‌ي هووز وه‌هاران بخوواز

تِك‌تِك واران وه جيازي بكه

چادر نيووريگ وه ئه‌نازي بكه

ئه‌سر چه‌وِد پيشكه‌ش ريشِگ بكه

نوور بكه،ناله‌ت تيشگ بكه

ئي زه‌يوه بايه‌س جي داره‌يل بوو

بان سه‌ري مانگ و هه‌ساره‌يل بوو

دان وه دان جيقه بيه‌ن بانه بان

هه‌ر جي وشكي بكه‌نه سه‌وزه‌لان

زار و زه‌يو و ده‌يشت و كيوه سه‌وز بوو

جار و گه‌نم،ماش و جيوه سه‌وز بوو

هه‌ناسه‌گه‌ي گه‌رم زه‌يو و ئاسمان

ده‌سيگ بكيشه‌و سه‌ر نوماله‌گان

يه‌ي په‌ر په‌رچيني ئه‌رايان بكه

سه‌ر نمازيش دوئايان بكه

 

رضا جمشيدى

FaceIraq
}