2015-11-26 20:49:42

جۆر ئاگرێ سزانێیه ئێ گیان بێ قرارمه

خوەزیەو نیاشتام ئێ دڵه تا دەرمنه و زارم نەکەی

بیلا بمرم له دەس ئێ یار لاکردارمه

شەرت بوو له داخ ئێ دڵه دی وە قرارێ رێ نەکەم

هەر شەو وە بخچەی پڕ له خەم سەرکیشی دی حەسارمه

هەرچێ وە پیم کردی بەسه دی دەس له لەجبازی بکیش

بیلا  خەوەردارد  بکەم  لەی  ژان  نادیارمه

مەهوەش سلێمانپووڕ

FaceIraq
}