2014-06-03 15:05:24

هه‌واڵێ ده‌م نه‌پرسیده، نیه‌زانم چه له سه‌ر دیری

براوردم نه‌گرتیده، نه‌مه‌نگه ئاز سوقانم

قه‌ده‌م وه ڕوی زه‌مین نایه‌و چمان هایه په‌لئه‌وره‌و

بزان ئه‌ر ت کوڕ خانی، منی ڕا خوه‌م دويه‌ت خانم

م زه‌وقم ڕه‌نجیاگه له‌د، خێاڵم تووریاگه له‌د

خێاڵاتد بوه بێخود ته‌که‌و ده‌ن ده ته‌ک شانم

"من" و"ت" نیه‌و ڕه‌فیقیمان "ت" هایه فێر تانج و ته‌خت

"م" هامه فێر شاخه‌ێ گوڵ، م ده تو فریه‌تر زانم

ئه فێر نام و نیشان که‌ی، م گهويچ خوداێ نێرم

هه زامێ ها قوڵاخ دڵ، دو سێ شێر هاله دامانم

ئه‌ بیلینه‌م وه حاڵ خوه‌م، م کار ئه‌و کار که‌س نێرم

دڵ که‌س نیه‌شکنێ شێرم، سه‌ر که‌س نیه‌شکنێ سانم

م له ئشقد به‌تاڵه‌و که‌م، ت خوه‌د دیری به‌تاڵم که‌ی...

ئه‌نوی دی ڕا وه دزیمه‌و دواێ خوه‌د نه‌یده گیفانم؟؟؟

 

 

 

FaceIraq
}