2016-11-12 11:53:34
خیاڵت هە‌م لە نوو دی خاره‌تم کرد
په‌ژاره‌ی شه‌و دوواره دۊد سیکار
چه‌ۆه‌یلد هاته هۊرم له‌ت له‌تم کرد
 
له‌ٸی ته‌ڵخی فه‌رانسە خاس زانم
ک دی فاڵم له بی ت پرله هۊچە
ته‌وی گیسد بێه ٸیم‌شه‌و له‌ده‌س ۆا
دوواره‌ ته‌ق ته‌ق کە‌وشد له کۊچە...
 
بنووڕه‌ی ده‌روه‌چە کزکردله‌بی ت
نه‌زانم گیس ت ٸمشه‌و له کووره
دری به‌ش کە‌ی ۆه‌هارم گه‌ردۆاران
ک زمسان له‌ ٸوتاقه‌ پڕله‌زووره
 
وڵێ‌کە له‌ی ٸوتاقه دامه‌سه‌و ده‌یشت
دیرم ته‌نیاێیم دی‌به‌م له کافه
ده‌سه‌یلد هاله بان ٸه‌و میزه ته‌نیا
هە‌ۆای گیس رە‌نگیند بی م سافه؟
 
فه‌رانسه‌ ها له بان میزم دوواره
چه‌ن ته‌ڵخه هه‌ۆای  پاریسدٸمشه‌‌ۆ
ت ٸیفڵ هاژیرگیس شوورد
ۆه بی که‌س مردمو ت هایدنه خه‌ۆ
 
بژه‌ن ٸمشه‌و بژه‌ن له‌ی بارە بارە
له مه‌س کردن له ته‌نیا ناو خیاۆان
له ٸی شارە ک بی ت چووڵ چووڵه
له ٸی ژاری ک هاله کوردە‌ماڵان
 
م کرماشانم ٸمشه‌ۆ پڕ له زۊخه
م تهرانم م پاریسم نیه‌زانم
م له‌نده‌ن توکیو یا بیستۊنم
خه‌مه‌یل گشت دونیا له‌گیانم
 
ٸه‌گه‌ر ٸیمشه‌و له دۊری ت له‌سه‌رچی
ٸه‌گه‌ردونیا دیری جە‌ر کە‌ی وه‌گه‌ردم
خیاڵد هه‌س که‌سیگ نیه‌تۆام م ٸیم‌شه‌ۆ
بزان دونیاخه‌ۆە‌ر دیری له ده‌ردم
مه‌يسه‌م فه‌لاحى
FaceIraq
}