2016-07-25 16:56:23

هاتیه وه پیشواز ناز ئه‌برووی

هساره‌ی وه‌و ره‌نگ نوقره‌ی نوو ره‌نگه‌و

كاروانی كاوه گرتیه وه ده‌نگه‌و

كاروانی ئمشه‌و خییالد خه‌و نه‌ود

وه‌و شه‌رت سه‌ر تا پاد كه‌متر له چه‌و نه‌ود

بنوور تول ته‌ر چوزه‌ی وه‌فراوان

پرچ سه‌ول سه‌وز چو ناس له داوان

سورمه‌ی خه‌و کیشاس له گلاره‌ی شه‌و

نه‌قش مانی داس له ڕو په‌رده‌ی که‌و

هساره‌یل یه‌ك یه‌ك وه ناز چه‌وه‌و

گوڵمێخه‌ك په‌ل په‌ل ده‌ن له وه‌رقه‌وه‌و

هه‌ركه س پیژواربه‌ر مانگا شه‌وه‌یل بوود

مه‌س له بوو مێخه‌ك و ناز چه‌وه‌یل بوود

ریویاری كاوه‌م سورمه‌ى چه‌و ها پیم

مشتی زه‌نگیانه‌و میه‌ری كه‌و ها پیم

په‌رویز به‌نه‌فشى

FaceIraq
}