2014-03-29 14:48:26

 

که‌ێ خوه‌رم هڵاێ، ڕووژم ڕووشن بوو؟!

سینه‌ێ خه‌مه‌یلم گولـله ئاژن بوو!

ئاجزم له گیان، له دويری یارم

جوور ئفلیجێگ ڕوى له بنارم

که‌ێ تیه‌ی شه‌فام به‌ی، مه‌سیحا ده‌مم؟!

ده‌م باری وێنه‌ێ قه‌ن ئڕا ده‌مم!

تا گشت خه‌مه‌یل بێه‌م وه واوه

وه بوو هه‌ناسد بووسم وه پاوه!

FaceIraq
}