2018-08-28 21:10:00

ت خوه د زانی منم دووس چه‌مه‌یلد

چه خوازی هه‌م چه ها پووس چه‌مه‌یلد؟

هه دێ شوونه و بنیشه و دی نه نیشی!

کوشم خوه م دی وه نامووسِ چه‌مه‌یلد

وتم نۊر گلارێ ڕاسمی ت

هه نیشم نه‌قڵ ت که‌م باسمی ت

له ڕاسی ڕا منو ت چێ یه‌کیمن؟

جگێ نوڕس وته م هناسمی ت

سومه‌یه مهری