2017-05-21 20:00:00

      له‌ وه‌یشت  عاشقی ته‌و  کردمه‌ مْ

      کـــه‌ڕ و لاڵ شاقه‌ چۊ  که‌و کردمه‌ مْ

      بێـــــاوانه‌یل داخ و پڕ له په‌ێکول

      وه‌ پاێ  په‌تی له‌ په‌ێت ده‌و  کـردمه‌ مْ

      خه‌وم  تاگه‌ر  حــه‌رام  بوو له‌ فراقت

      کلگ دایم وه‌  ناو چه‌و  کردمه‌ مْ

      له‌  ترس ته‌یـره‌گه‌ی عشقت دڵارام

      خــه‌فتن له‌ ڕووژ و ڕێ شه‌و گردمه‌ مْ

      هه‌رسه‌ێ ئاوه‌خت سالک دیین ڕۊو ته‌

      بنووڕ وه ‌نه‌زر تْ چــــــه‌و  کردمه ‌ مْ

     حه‌بیب جه‌لیلیان(سالک)

FaceIraq
}