2016-10-05 18:36:41

باله‌و بگرديام تا خيال يه‌ی كه‌موته‌ر

 

وه‌ى ناوو ولات وشك و پر ته‌پ و تووزه بچيام

چوى پويشى جی بگرديام وه مال يه‌ى كه‌موته‌ر

 

ديری ئه‌رای تكی ئاو مه‌لاقم وشك هه‌لايدن

خوه‌زيمه‌و ليو وشك و منال يه‌ى كه‌موته‌ر

 

ئى ئاسمان گه‌ورا دى مه‌ل وه‌تى نه‌مه‌نيه

هه‌يرو وه‌كی بپرسم هه‌وال يه‌ی كه‌موته‌ر

 

تووام وه ئى زه‌مينه بچم وه‌ره‌و ئاسمان

خودا تو باليگ به‌پيم جوور بال يه‌ی كه‌موته‌ر

رضا جمشیدی

FaceIraq
}