2017-10-21 12:25:00

قسیه‌ی زنه‌ی له‌لام نه‌که ، به‌ش م گریه و زاریه

دڵخوه‌شی و خه‌نی را ت ، شانس م بی قه‌راریه

له‌لای خه‌یال سه‌ونز ت ، ژیان له وینه ی بهه‌شته

له‌لای خه‌یال پایزم ، خوه‌شی له‌ م فه‌راریه

گه‌پ خوه‌شی را م نیه ، م وینه‌ی که‌و له قه‌فه‌سم

له باخ و بولبول را م نه‌ويش ،روژه‌یل ت وه‌هاریه

ت ئازادی هاده مالد، م هامه پشت دیواری

ت خوه‌ر و مانگ دوينی وه چه‌و ،زانی ده‌رد م کاریه

سه‌وله‌یل باخ زه‌رد  م ، چه‌وه‌ری قه‌تره‌ی وارانن

له وه‌ختی چید و ناتیده و ، ده‌رد  م  خو دیاریه

جه‌لال کووهی