2016-10-20 11:07:52

دى باته‌بنیشم ك بیاێ وه‌خت ره‌سینت

سه‌د ملیه‌ بڕیمه‌و نه‌ڕه‌سیمه‌ وه‌ هنازت

بشكن تیه‌نییم وه‌و كیه‌نیى شێوه‌ى شرینت

ئه‌و ڕووژه‌ ئه‌وه‌ڵ جا ك ئه‌هوورا دورست كرد

زه‌رتوشت ئه‌وستا سڕى و هات وه‌ دینت

ت ئویشى تو كییت ئێقره‌ كیشایه‌ وه‌ره‌و خوه‌ت؛

قانوون نیوتون كچنێ جنس زه‌مینت

شعرێ بخوه‌ن و سێر بكه‌ ئێ سه‌ر   سرگه‌

خوو تام غه‌زه‌ڵ گرتگه‌ هووره‌ێل خه‌مینت

نام تو بڵێنه‌، كورێ ها په‌ڕ مركت

ئاسان نیه‌، كى چوو وه‌ قه‌ره‌ێ ئشق سه‌نگینت

دى جووز بكه‌، خوه‌ت نه‌گر و دڵ نه‌خه‌ ئاگر

ویرت وه‌ خوه‌ته‌و، ئاه‌ دویان ها ده‌ كه‌مینت

نوره‌دین ڕه‌حیمى

FaceIraq
}