2018-05-09 18:42:00

ت ئاسمان كه‌و منى

نوير هه‌ردگ چه‌و منى

ئاساره‌گه‌ى مانگه‌ شه‌وى

نه‌قش مه‌وج و قالى ونه‌وى

ت ديده‌ى چه‌پ و راسمێ

ت راز و باس و خواسمێ

ت شيرينى جوير هه‌نگوينى

هه‌م سه‌نگينى هه‌م ره‌نگينى

جه‌ماڵ خانه‌قين