2016-01-11 16:59:08

خەمــــــــێ پا ناســـــــــە ماڵــــــم،ها ســـەرینـــــــم

هــــــــــــە کیشێ تێ دریـــــــــــژەو بوو شـــــــەوارم

وە تەنیا تاوە ســـــــــــــوو ســــــــــــــەر بوودە بارم

ت دۊریـــــــــــــد و خێیاڵد بــــــــــێ خەوەم کـــــەێ

خێیاڵــــــــــد بەن بەن گیانـــــــــــم لە گل خـــــــــەێ

هە وەر وەر تا ت ئــــــێ تاشــــــــە تنـــــەو بــــــوو

م هــــــــــەر چـــــێ چیەم چمانــــــــێ بێ بنەو بوو

وە مــــــەیل و زور خوەێ دڵ بـــــۊ وە وەیــــــلد

ک هــــــــــات و بــــــــۊ وە رێــــوار چەوەیلد

چـــــــەود چـــــــــەرداخ داخی تـــــــاوســــانـــە

هــــزاران ئــەزرەتــم لـــەو ســـــا وســــــــانە

خوەزێمەو خوەد ک دۊری خوەد نیەکیشـی

لە هەر دەروەن لە مودەێ خوەد نیەنیشـــی

خــــــــوەزێمــــەو جامــــــەک دیــوار ماڵـد

ک هـــــــــەر روژان لە خــوەد پرسێ هەواڵد

لە شــــــــوند شـــــــەو سەنگینی کەێ لە کـــوڵم

چەنێ سووماێ چەوەیلـــــم، بێ ت چـــــووڵم

ئەگـــــــــــەر ســـــــوو بایدن و نایـــــدەو دیارم

وە تەڵــــــــــــــوارەو بەنەم بـــــــــۊدە سیــــــارم

زینەت کەسی پووڕ

FaceIraq
}