2017-01-23 15:53:00

م دووسد دێرم

ئه‌وقره‌گ تیر که‌مان ئاره‌ش بچوود

چه‌نه‌ زوور بازو رووسه‌م

چه‌نه‌ پاکی خۆن سیاوه‌خش

شایه‌دی فێشتر....

م دووسد دێرم

چه‌نه‌ گڕه‌ی دڵ داڵگ ئه‌را کوورپه‌

چه‌نه‌ سه‌رسختی باوگ

قه‌د ته‌ره‌ک ته‌ره‌که‌یل بان پووس ده‌سئ

شایه‌دی فێشتر....

م دووسد دێرم

چه‌نه‌ تامازروو بۆن مناڵ ئه‌را ئه‌سپاو بازی

ئه‌ وه‌یلکان و تاوه‌تاوه‌

تا ئاخرین شوماره‌ گ زانی

هه‌فت گله‌ نوو گله‌

شایه‌دی فێشتر....

م دووسد دێرم

چه‌نه‌ زکره‌یلئ گ داپیرم هه‌ر رووژ خوه‌نئ

چه‌نه‌ ‌‌حرمه‌ت باپیرم

وه‌ ئه‌نازه‌ئ دڵپاکیی مه‌ردم ئه‌وسا

شایه‌دی فێشتر....

م دووسد دێرم

چه‌نه‌ وه‌هار و خۆنچه‌ئ په‌لپووی داره‌یل

قه‌د هڵم گه‌رمائ تاوسان

چه‌نه‌ زوور وائ پاییز و سه‌ردی زمسان

شایه‌دی فێشتر....

م دووسد دێرم

چه‌نه‌ قوڵپه‌ قوڵپ ئاو کیه‌نیی وه‌ر ماڵه‌یل

چه‌نه‌ هونکی ئاو کونه‌

جوور ده‌ڵنشینیی ساروکی کووڵا

شایه‌دی فێشتر.....

م دووسد دێرم

چه‌نه‌ بێقه‌راری ئاێم چه‌وه‌ رێ

چه‌نه‌ هۆرد بۆن ئاێم دڵشکیا

قه‌د سه‌ختیی دڵکه‌نین و دڵ بڕین

شایه‌دی فێشتر....

م دووسد دێرم

تا ۆه‌ور تا ئاسمان

تا ئه‌وره‌ گ نه‌ که‌سێ دییه‌ نه‌ شنه‌فتێیه‌

تا هه‌ناز خودا

شایه‌دی فێشتر.....

م دووسد دێرم

م دووسد دێرم

 

سید یونس هاشمی

FaceIraq
}