2017-02-12 21:41:00

قه‌ێر فره‌يگه‌ وه‌ته‌مام

تايه‌ێ ده‌رفه‌تێگ

هه‌ڵكه‌فێ

بوومه‌ داريگ له‌ نيشتمان

تاخوه‌ى له‌ سايه‌م

بخه‌فێ

من بێ حه‌وسڵه‌ وه‌ته‌مام

ئه‌و تازه‌ڕه‌وز نه‌ونه‌مام

((له‌نجه‌ولاره‌ له‌ خوه‌ي كه‌فێ))

وه‌ڕێواريش

ڕه‌ى بوو له‌لام

ئه‌گه‌ر نه‌سێنێده‌و سه‌لام

ئێوشم به‌شكه‌م كه‌ نه‌شنه‌فێ

دواكه‌م,نه‌خۆش نه‌كه‌فێ

 

سه‌فا موراد- كه‌ڵهۆر

FaceIraq
}