2017-01-29 18:58:00

شوور تنی ، شار تنی ، چـــەوڕەش چـــەوهار تـــنی

ژان منــم ، ژار مــنم ،

دڵ، لەســـــــەر  دار ، منـــــم

خان تنـــی ، گیــــان تنــی

ســـروە و سەێـــــــــران ، تنی

ســــەرد منم ، ســـان منم

وێـــــڵم و وەیــــــلان ، منم

گــــەرم تنـــی ، نــــەرم تنی

دڵخوەش و دڵگـــەرم ، تنی

تار منم ، تـــــەرم منم

شێـــتم و بێ شـــەرم ، منم

زەڕ تنــــی ، زەرد تنی

لەیــــلی  بێ دەرد، تنــــی

بــــەرد منم ، دەرد منم

بێ دەنــــگ و شەوگـەرد، منم

خاڵ تنـــی ، ماڵ تنــــی

لیمو تەڕ وکاڵ، تنی

چاڵ منم ، ڵاڵ منـــم

کەوتــــر  بێ باڵ ، منم

ناخ تنـــی ، کاخ تنی

سەرگـــــــوڵ  سەرباخ ، تنی

ئاخ منم ، داخ منم

ئاخ  دڵ  داخ ، منــــم

ئومید کەڵهوڕ

FaceIraq
}