2015-10-08 09:47:25

مەیل له‌لید بووڕم هەتمه ن مەهاڵه

وەک شەم گڕەد تيەى ئاگرد سكڵه‌

تک تک داخى کەید ئى نازکه دڵه

ئەگه ر بتوایدن دونیاد رووشن کەم

رازیم بوومه شەم کەم کەم بسزیەم

بەو لەلام بنیش نیشتند خوەشه

گلارەى دیدەم راد کەمه فەرشه

ئەر بوینم شیوەد دونیا هن خوەمه

ژینم له دویرید زوڵم و ستەمه

هه‌رچه‌ن تن دویرید دڵم ها له‌لاد

دڵه زامەگەم ئەسیره ئه‌ڕاد

ئاخ له‌ ئى دڵه تيرواران كرياس

ته نيا تير تن له‌ جه‌رگم درياس

وەر بکەیدە لام بوینم روخسارد

هەم حاڵ و هەم ماڵ فداى جەماڵد

ئەر بوینم له‌نوو چەوه یل کاڵد

بوو بکەم له‌نوو زولف کەژاڵد

شعر ڕاد نویسم له‌ژیر شەوق شەم

ئى دونیا گشتی بوودە موڵک خوەم

حاڵ شەم زانید وەختى تاویەیده‌و؟

ئاگر ها جەسەى خەنى وه دەمدەو

شەوگار دوسەیل پر له خەنەسه

تەنیا شەو من ئاه و گریەسه

وەختى تیەده بان قەور تيه‌ریکم

شەميگ رووشن كه به‌وره نزیکم

ئاو رەشەى بکه وه ئەسر چەود

بیوش فرهاد بەسه ئەڵسه له خەود

ئەگر شەمەگەد گڕەى هات له‌نوو

ئەو وەخته مەگه‌ر رووحم شادەو بوو

شەوەیل زمسان وه‌بى شەم تەمه

گوڵەیل دەم سوو گشتى شەونه‌مه

فه‌رهاد زه‌نگه‌نه

FaceIraq
}