2015-01-25 15:23:42

زه‌نگ ماڵ

زڕ زڕ زڕ زڕ زڕه‌ێ زه‌نگ

زه‌نگ كڵاس هاته‌و ده‌نگ

مناڵه‌يل وه قه‌پ و قاڵ

گورجه‌و بوون بچنه ماڵ

گه‌ڵاي داره‌گان زه‌رده

زمسانه‌و هه‌وا سه‌رده

تا له كڵاس ده‌يمه‌و ده‌ر

دڵنگ گه‌رم كه‌يمه‌و وه‌ر

وه ده‌فته‌رێ پڕ له بيس

چيم نيشيمنه سرويس

2

نه‌نگ

نه‌نگم له‌وره وساس

سه‌روه‌ن قه‌ۊێگ به‌ساس

سوخمه پووشاس ره‌ينه

گووشێ كه‌مێ سه‌ينه

مه‌سنه‌ويه دگانێ

به‌تيه‌ێ ‌ها بان شانێ

دوعام كه‌ێ له پشت‌سه‌ر

له ليم دۊره‌و كه‌فێ شه‌ڕ

وساگه ‌زه‌نگ بخوه‌ێدن

م ئه‌ڕا ماڵ بوه‌ێدن


taqwesan

FaceIraq
}