2018-07-05 21:24:00

ئاسمان تیه‌ریک ئشاره‌ێ چه‌ود

خوەر نیەتێ وەخەوهەسارەێ چەود

سەرگوڵ هەرچـــێ بەێت دڵداری

بەێتێ گ بۊشیەێ لە بارەێ چەود

********************

پیەناێ دیـــــــــــــمه‌ند ئاسمانێگە

برۊوەگــــــاند کەش کەشـــــــانێگە

کــــــــی ئاسمانێگ وە دو خوەر دیە

هەر چەوێـــــــگد خوەر مێهرەبانێگە

********************

ســـــــــــوار باڵ تێاره‌ێ چـــه‌ود

باڵ گرم وه یه‌ێ ئشاره‌ێ چه‌ود

سوک و سه‌ر خوه‌ش هامه خێاڵد

تـــــا خوه رهه‌ڵات دواره‌ێ چه‌ود

*********************

پرشه‌ێ ڕخسارد سووماێ چه‌وه‌یلم

ڕووشنایه‌گه‌ێ مـــــانگه شه‌وه‌یلم

لێم درێغ مه‌که پرشه‌ێ ڕخســارد

ده‌سه‌یلم بگـــــر گ وه‌یل  چه‌یلم

حه‌بیب جه‌لیلیان

FaceIraq
}