2014-03-08 13:34:33۲

زڵفت بکه‌ره‌و... هوونکه تافه‌ێ ئاوت

خوه‌شاڵ ک مه‌س بکه‌م له کۊزه‌ێ چاوت

ئه‌زره‌ت وه دڵم زوانمان بێ‌ده‌نگ نه‌و

یه‌ێ رووژ وه کوردیه‌و بنۊسم ناوت

۳

شڕ که‌ن له‌ وه‌رم... داوڵ میرکانه‌یلم

چوو هشک ره‌قێ نانه له جی رانه‌یلم

ئه‌زره‌ت‌ وه دڵم خودا خوه‌زه‌و لانه بکه‌ێ

یه‌ێ جار مه‌لۊچگێ له گیفانه‌یلم

FaceIraq
}