2018-11-11 19:27:00

هامە تەماێ دیدە مەسێ

ک میناێ عمرم ها دەسێ

یەێ خوەش ئەنام سان دڵێ

ک باێد وە هانام  بڕەسێ

هۊر چەوەیل کاڵێ کەم

چەو گل دەم و مەی خاڵێ کەم

لەپ کوتمە دەور خوەمەو

چۊ شێت منەی خێیاڵێ کەم

چیدە و خسیدە کووس م

خەم بۊیە هاو منووس م

دێرێ یە باوەڕم بوودن

خەمە ک دێرێ دووس م

بەورەو دجارە چەومەسم

ک ناهمێد و بێ کەسم

خەو لە چەوم فڕ کردێیە

وە هۊر هۊرد چەو بەسم

بەخت م هەڵکزانیدن

جەرگ و دڵم سزانیدن

کوچگ ئەڵگرتید و خسی

مانگ شەوم ڕزانیدن

ئاخر یە کەێ دڵە دیری

نییە یە داب ئەسیری

یەێ ڕووژ پەشیمانەو بۊدن

تیەید و چۊ ئەور تەڕ گیری

ئەسرین شەفیعی

FaceIraq
}