2017-02-05 19:47:00

ئمروو له بازار چه‌وم که‌فته دووس

ئاگر نا جه‌سه م سوزانه‌م تا پووس

وه لا چه‌ویگه‌و تیری خسته‌و پیم

گووشه‌ی قیامه‌ت چمان وه‌چه‌و دیم

ساڵه‌هاى ساڵه‌ م وه‌ته‌ماى بويم

له‌هويريه‌و چويمه‌ هه‌ نيه‌زانێ كيم

يه‌ كار و كرده‌ى دووس بى وه‌فاس

ئه‌ى دڵ له‌يولا ئايه‌مد بنـــــــــــاس

كامل جه‌ميل به‌گ

FaceIraq
}