2014-07-23 15:18:32

۲

که‌پوو دار وه دار گه‌ردی

خه‌وه‌ر دا

یانێ بیمنه هامسا

۳

ساڵ وه سه‌د بوو

نه م ئه‌ژ نوو گل تیارم ئه‌و دما

نه ئێ گاکوڵگه‌‌خه‌ڕه‌یه

مێا داڵ ئه‌ژ نوو ماڵ ئه‌ژ نوو

خه‌ڕه‌ێ تر بگرم ده سه‌ر

۴

ئه‌ژ که‌ل مله‌‌ێ گورگ دا ئو ده‌ر

هه‌ێف وه‌رئێ همه‌ێ وه‌رک ساوه

۵

هه‌ختێ چین،

ئه‌و ده‌ره بێارنه‌و یه‌ک

مه‌ل نێکیمو

۶

ده‌س بگر ئه‌ژ ده‌سه‌م

تا گڕو بگرێ

۷

بارو کِ بوارێ

همه چی ته‌ر دوو

چی میه‌یه‌ل ‌تو

۸

باێ ک بێاێ

سه‌ر ته‌پ شێوێ ئه‌ڵ گیونم

چی میه‌یلت

۹

هزار گل مردم

شه‌هید نه‌ویم

FaceIraq
}