2017-05-13 09:31:00

یووسف گوم بی دۆجاره  تێدە کەنئان خەم مەخوە

هەم کەلاوەێ ناخوەشی بوودە گوڵستان خەم مەخوە

ئە ێ دڵ ئەر خەمبارە هاڵت هه‌م خوشی تیه‌ێده سه‌رد

ئێ سەر پڕشووره تێدا هه‌م وە سـامان خەم مەخوە

ئەر وەهار ژین دوواره  چـه‌و  وە چیمەن واز بکەی

چەتر گوڵ کیشیدە سەر ئەێ کەوک ناڵان خەم مەخوە

چەرخ گەردوون ئەر دۆ ڕ‌ووژێگ نامۆراد دڵ بیـــە

تا ئەبەد لەێوا نیەمینێ هــــــاڵ دەوران خەم مــــەخوە

بێ ئۆمێدا  نەو ئەگەر ئاگا نیــــــــی وه سڕ خەێــــــو

ئەر وه پەردە ناتە دەر ڕازەیل پەنهان خـــــــــەم مەخوە

وه بێاوان ئەر وەرەو  مـــــــــاڵ خودا گــــــام هەڵگری

ئەر دڕگ چز دا وە  گیاندا  فراوان خـــــــــــەم مەخوە

ئەێ دڵ ئەر لافـــــــاو  نابۊتی وه  بن هەستی کەنی

خاوەن کەشتێ گ نووهە دی وه تووفان خــەم مەخوە

هـــــــاڵمان  ئمشەو خراوە ئەر وه  دۊوری یــــــــارمان

بێ خەوەر دۊنی خودا هەڵێا گەردان خەم مـــــەخوە

ڕێەگە هەرسەێ پڕ وە خەوفە و مەنزڵیش دۊرە وه دەس

هۊوچ ڕێێ نیەۊنی وه بێ ئەنجام و پاێمان خەم مەخوە

"ســــــــالک"ئەر ژارید و  تەنیا و شەو تیەریک و بێ بنە

ئەر خوداوەن  یاردە ، جوور هــــــــــه ژاران خەم مەخوە

حه‌بیب جه‌لیلیان(سالک)

FaceIraq
}