2017-03-07 18:31:00

له ژێر ساێ بڵێن شه‌و ، له باوش گڕان ته‌و

خێاڵێ ها له ژێر سه‌ر ، چه‌میلێ هانه فکر خه‌و

نه جۊله‌ێ له ئه‌نامێ هه‌س ، نه له‌رزێ ها له گیان ده‌س

نه چرچێ ها له گیان دڵ ، نه چه‌رخێ ها له نام چه‌و

شنه‌فتمه‌س یه شائره ، هه‌ناسێ جوور ئاﮜره

یه هاتگه‌ زنه‌ی بکه‌ێ ، جما چه ئه‌ڵپلانه‌ێه‌و

خێاڵێ ها ژێر سه‌رێ ، شێرێگه ها له ده فته‌رێ

له بان بێت ئاخرێ ، ولات ئه‌و ڕه‌سانگه‌و

وڵاتێ جه‌نگ که‌ن له سه‌رێ ، چه کردگه‌ وه‌ێ له وه‌رێ

نێه‌ن وره‌ق له ده‌فته‌رێ ، قسه‌ێ دڵێ بشارنه‌و

که‌وه‌و بۊه تک قڵه‌م ، خه ت قڵه‌م له ڕه‌نگ چه‌م

له هه‌ر په‌ڕه‌ێ چه‌م که‌وێ ، وره‌ق بۊه وه لانه‌ که‌و

قسه‌ێ له ئاڵه‌م ئه‌و ده‌ره ، ئێ شێرێه شه‌ڕ ئه‌و نه‌ره

ده‌م زڕه قسیه ئه‌و که‌ره ، خودا چه بڵخه ناگه‌سه‌و

ئێ شێره ده‌م گرتگه‌سه‌و، قسه‌ێ دڵێ کردگه‌سه‌و

ئاخرێ ناوردﮜه سه‌و ، له‌ژێر ساێ بڵێن شه‌و

سمیه مهری(چه‌و که‌و)

FaceIraq
}