2017-10-04 18:38:00

سه‌روەن بکەروە بوو خوەش مێخک دوجارە باێد

دەنگ پاێ وەهار نم‌نم‌ و تک‌تک دوجارە باێد

تا کانیە‌یل وشک کوشریا بتووقیەنەو

لەێ باخە جیکە‌جیک ملۊچک دوجارە باێد

لە سەر کۊیەیل پیر و شەکەت وا بجمیەدەو

تا وەفر پاک و چەرمێ‌و تەرچک دوجارە باێد

مزگانی وەهاری‌و خوەزگا ک بایدنەو

سروە لە ناو دەروەچە هوونک دوجارە باێد

گوڵباخیەیل تازە قەواێ سەوز بێڕن‌و

ناو چیخ دەور باخەگە تۊڕک دوجارە باێد

باوەڕ بکەی-نەکەی م دڵم ها توێەو ٸەزیز

خوەزگا ک نەیشتیاید وە دڵ شک دوجارە باێد

سەی وەحید میرەبەیگی